Thor Eeks blogg

Hvorfor så ulike?

Ulike byggeregler gjør det umulig å bygge samme hustype i de nordiske landene. Dette fordyrer og hemmer konkurransen ifølge en ny rapport som ble lagt fram på NBOs årskonferanse i Helsingfors forrige uke.


Spenner staten beina på seg selv?

Spenner staten beina på seg selv?

By- og tettstedsutforming vil dominere norsk politikk og samfunnsutvikling i årtier framover. Tett og konsentrert utbygging er et etablert mål, men uten en samordnet stat blir det ikke lett å nå målet.


Boligbyggelag som boligbygger

Boligbyggelag som boligbygger

I 2015 sørget boligbyggelagene for 4200 nye boliger til sine medlemmer. Dette utgjorde 13,6 prosent av den totale igangsettingen av boliger i Norge.  OBOS, som er det største boligbyggelaget i NBBL, igangsatte sammen med sine datterselskap nær 2500 boliger og var landets største boligbygger i 2015.


Borettslag og bomiljø

Borettslag og bomiljø

En av fordelene med borettslag er at det er eierne selv som bor i laget. Det skaper stabile og gode bomiljøer fordi beboerne har egeninteresse av å ta vare på sin egen bolig og området rundt.


Husbanken: En for spiss 70 åring?

I løpet av våren 2016 er det 70 år siden både Husbanken og NBBL ble etablert. 
Samarbeidet har vært tett i alle år, og er fortsatt levende.


Rød-grønn snuoperasjon og rasjonalisering

«Rasjonalisering» er et begrep fra psykologien som refererer til en form for intellektuell forsvarsmekanisme som innebærer at man gir en akseptabel og tilsynelatende fornuftig forklaring på en handling som egentlig er uakseptabel eller vanskelig å rettferdiggjøre.


Trenger boligmarkedet mer politisk styring?

Boligmarkedet har sin egen dynamikk, men er også påvirket av politiske beslutninger, nasjonal økonomi og samfunnsmessige endringer.


Boligutvikling er kommuneutvikling

Valgkampen er over, og det er klart hvilke personer som er kommunenes nye folkevalgte. Nå skal disse gå fra valgkampløfter til praktiske prioriteringer.


Nasjonale ord må bli lokal handling

Regjeringens forslag om enklere planprosesser kan resultere i at flere boliger bygges raskere. Det er derimot helt avhengig av at kommunene følger opp i praksis.


Velgerne vil ha boligpolitikk

Velgerne vil ha boligpolitikk

Velgerne mener det er viktig at boligpolitikk blir en del av valgkampen. Hele 77 prosent svarer det, mens kun 5 prosent ikke er enig. Dette kommer fram i en undersøkelse Ipsos MMI har gjort for NBBL.


Regjeringens boligstrategi: Skryteliste eller strategi?

Regjeringens boligstrategi: Skryteliste eller strategi?

Regjeringen la 15. juni fram dokumentet «Strategi for boligmarkedet». For boligsektorens del, forekommer det ikke ofte at en regjering legger fram et særskilt boligpolitisk strategidokument midt i en stortingsperiode. Akkurat det kan ikke en boligorganisasjon som NBBL se annet enn positivt på. Men går man dokumentet nærmere etter i sømmene, så kan vi vanskelig se at dette representerer skredderarbeid av høy kvalitet.


Kan vi forenkle oss til flere boliger?

Forenkling, effektivisering og samordning av regelverk er nødvendig, men ikke nok for å få tilstrekkelig boligbygging. Kommunene må også gis sterkere økonomiske insentiver til å satse på boligutvikling.


Boligens rolle i det nye Norge

Kommunenes boligpolitikk kan bidra til gode løsninger for mange andre politikkområder enn bare bolig. Spesielt innen miljø og transport vil smart boligbygging bidra til framtidsrettede løsninger.


Har regjeringen levert på sine ti punkter for mer boligbygging?

Har regjeringen levert på sine ti punkter for mer boligbygging?

Det største regjeringspartiet var høsten 2013 tydelige på at en ny regjering ville bety en ny og mer aktiv boligpolitikk. Ved inngangen til 2015 er det ikke mulig å gi regjeringen noen entydig leveringsattest.


Borettslagenes solformørkelse

Borettslagenes solformørkelse

Det er et paradoks at installeringen av «smarte» strømmålere (AMS) hindrer borettslag og boligsameier i å være klimavennlige. Norges ambisiøse klimamål for 2020 forblir et stykke papir når det ikke gjøres noe med at 20 prosent av boligmassen blir fratatt muligheten til å være plusskunder.


Boligselskap som FutureBuilt

I marsutgaven av Byggfakta kommer det fram at Futurebuilt sliter med å få med seg boligselskaper som forbildeprosjekter. I et innlegg i samme blad utdyper Thor Eek, adm. direktør i NBBL, årsaker til dette og foreslår en revurdering av Futurebuilts kriterier på boligsiden. Les hele innlegget her.


Befolkningen øker og byene vokser

Befolkningsframskrivinger har mye usikkert ved seg. Men det som er sikkert, er at befolkningen øker og urbaniseringen fortsetter uansett om byene er rustet til å absorbere det eller ikke.


#7millioner #urbanisering

Befolkningsframskrivinger har mye usikkert ved seg. Blir vi litt under 6 millioner, litt over, eller kanskje 7 millioner innbyggere i 2040? Selv Statistisk Sentralbyrå (SSB) er usikre på dette. Men det vi kan være sikre på, er at urbaniseringen vil fortsette uansett om byene er rustet til å absorbere det eller ikke.


Voksende boligunderskudd

Politikere vil ha økt boligbygging, helt til dilemmaene dukker opp. Høyhus, jordvern, naboprotester, kommunegrenser og et mangfold av innsigelser stopper nødvendig bygging.


Boligpolitikk i bevegelse

Om vi skal klare å regulere et tilstrekkelig antall tomter til boligformål og sikre en fornuftig infrastruktur knyttet til Oslo og Akershus, krever det en helhetlig planlegging som vi ikke har i dag.


Hinderløype til første bolig

Det er mange hinder for unge som skal etablere seg i boligmarkedet for første gang. Selv om regjeringen har som mål at flest mulig skal eie sin egen bolig, er det flere regler og utviklingstrekk som drar i motsatt retning.


Samordning av boligutvikling og infrastruktur

Befolkningen i Norge vokser raskt. Innen 2030 vil vi ha vokst fra 5 til 6 millioner innbyggere. Dette krever flere boliger og utbygging av infrastruktur.


Styrk BSU-ordningen!

Ordningen «Boligsparing for ungdom» (BSU), er opprettet for å stimulere unge til å spare til egen bolig. I tillegg til å spare opp egenkapital, er fordelen med ordningen at sparebeløpet også gir et direkte skattefradrag, god innskuddsrente og økt mulighet for gunstige boliglån.


Boligutvikling krever modige politikere

Flytte på landsbygda med venner, katt og kaniner er en drøm mange har, men som få realiserer. Det urbane pulserende bylivet, kafeer, kulturtilbud og opplevelser trekker. Strømmen av flytting til de store byene vil ikke avta, derfor er det viktig at boligtilbudet økes i takt med tilstrømningen av alle menneskene som ønsker å bosette seg urbant.


Nedgang i boligbyggingen

Trenden med nedgang i antall igangsettingstillatelser for nye boliger, viser tydelig hvor viktig det er å styrke Husbankens ramme.  


Trygg alderdom med trygghetsboliger

Vi vet at eldrebølgen kommer. I 2030 vil antall mennesker over 80 år ha økt med over 50 prosent, og rundt år 2050 snakker vi sannsynligvis om nærmere en tredobling. Boliger og boformer må tilpasses en stadig økende eldregenerasjon, med ulike behov og ønsker.


Høring om endring i plan- og bygningsloven

22. mai deltok undertegnede og avdelingsdirektør Henning Lauridsen på høringsmøte i Stortinget om endringer i plan- og bygningsloven.


Like regler og forenkling

Lengre gyldighet på rammetillatelse og fjerning av gyldighetstiden på private reguleringsplaner, vil forenkle og effektivisere byggeprosessene, og bidra til at flere boligprosjekter blir igangsatt. Det er svært positivt at boligpolitisk talsmann i Høyre, Mudassar Kapur, fremmer dette forslaget for Høyres landsmøte.
 


Husbanken er ingen gjøkunge!

I Aftenposten 3. april stiller lederen for eiendomsmeglerne, Christian F. Dreyer spørsmålet: Vil vi virkelig at Husbanken skal være hovedfinansieringskilden for boligbygging i Norge?  Nei, mange av oss, også Norske Boligbyggelag, ønsker ikke en slik situasjon, og det er heller ikke slik det er. Bakgrunnstallene Dreyer bruker er til dels feil og bidrar til å bygge opp en imaginær problemstilling


Unges boligdrøm må bli virkelighet

Bolig er vesentlig når man vurderer folks levekår. Det å ha en trygg og god bolig, er en av de viktigste faktorene for den enkeltes velferd og mulighet til å leve et selvstendig liv. Bolig er rammen rundt våre materielle levekår og sosiale liv.


Startlån til unge

Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, varsler innstramming i startlånreglene fra 1.4.2014. Ordningen skal nå bli mer målrettet mot personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer, som f.eks lavtlønnede, enslige forsørgere, flyktninger og utviklingshemmede.


Handlekraft etterlyses

Det er for tiden trøblete tilstander i markedet for nye boliger: Salget stuper og drar nybyggingen med seg i fallet. De siste tallene for igangsettingen fra SSB, viste en nedgang på nesten 40 prosent sammenlignet med januar i fjor.


Husbanken – en ledestjerne for EU?

Å få satt hjemlig politikk i internasjonalt perspektiv, kan gjøre at man ser klarere hva som virkelig er verdt å ta vare på nasjonalt.  Var det dette som skjedde når statssekretær Per Willy Amundsen var på førjulsreise til Brussel?


Erna, det trengs politisk gjennomføringskraft!

Det er ikke hverdagskost at vi har en statsminister som engasjerer seg i boligpolitikk. Bare tre dager etter at Erna Solberg tok over som landets statsminister skrev hun gjestekommentar på www.bygg.no og pekte på utfordringer og tiltak.


Nødvendig storsatsing på oppgradering av boliger

Når så mange av oss er opptatt av å unngå sykehjem, er det uheldig at debatten om eldrepolitikk i så stor grad handler om antall sykehjemsplasser.


Det gjentar seg og det gjentar seg - ikke mer penger i Husbanken!

Nok en gang opplever vi at Husbanken går tom for penger. Ikke mer midler til grunnlån i år meldte Husbanken i en pressemelding 17. september. Dette er hakk i plata. Vi har hørt det mange ganger før. 


Erna og Siv, gir dere Norge en ny bolig- og bygningspolitikk?

Valget er over og sonderingene er avsluttet. Siste avgjørende runde med forhandlinger om hva som skal stå i regjeringserklæringen har startet. Som leder i Norske Boligbyggelag er jeg først og fremst opptatt av hva dere vil bestemme dere for innenfor bolig- og bygningspolitikken.


Utilstrekkelig BSU

Boligprisveksten fører til at verdien på BSU-ordningen blir mindre år for år. Men dagens regjering foreslår ingen forbedring som står i et fornuftig forhold til det økte egenkapitalkravet som myndighetene innførte i 2012. Da ble det enda vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet.


Ikke svekk startlånordningen

Skal et par saksbehandlerglipp i norske kommuner styre regjeringens boligpolitikk?


Bypolitikk et glemt område?

Arealplanlegging, kollektivløsninger, næringsutvikling, befolkningsvekst og boligbygging er noen av de tema enhver kommune må forholde seg til. Men det er enorme forskjeller for hvordan disse utfordringene takles i en distriktskommune og hvordan de samme spørsmål må håndteres i de største byene. SSB sier at vi blir 6 mill nordmenn i 2030. En økning på 1 mill fra i dag og mesteparten av veksten kommer i og rundt de største byene. Har vi en bypolitikk som er forberedt på denne utviklingen? Neppe.


Finansavisen, 22.6: Boligkupp - 10 prosent billigere å kjøpe i borettslag enn i selveier

Sant eller usant? Vanskelig å si. Det er lett å finne eksempler på prisforskjeller på boliger. Beliggenhet, sol og lysforhold, etasjeplassering, vedlikehold, uteområdet og dårlig vær på visningsdagen er bare noen eksempler som kan gi store utslag. Og det gjelder enten det er borettslag eller selveier.


Forkjøpsretten skaffer deg bolig

Fra tid til annen kommer det angrep på forkjøpsretten. Denne gangen er det Tormod Boldvik, leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, som mener at den er noe «ræl».
"Utspilt sin rolle", "Sniking i boligkøen", "Medlemmer med lang ansiennitet tar boliger fra unge", er begreper han har brukt. Han er ærlig nok til å si at mange meglere kunne tenke seg å slippe hele forkjøpsretten. Men det er ingen aktuell politikk fra Norske Boligbyggelag.


Bolig blir viktig i valgkampen

Norge mangler en aktiv og bred boligpolitikk. Sterkt økende boligpriser og en boligforsyning som ikke dekker behovet har tvunget politikerne på banen.


Ung på boligmarkedet?

Lær deg mer om privatøkonomi!


Økt bruk av startlån

Startlån skal hjelpe unge og vanskeligstilte inn på boligmarkedet og er en uvurderlig hjelp til de som trenger det.


Hva skal vi bruke Husbanken til?

Husbanken er fortsatt statens viktigste virkemiddel i boligpolitikken. Men er mandatet for denne institusjonen oppdatert i forhold til dagens boligpolitiske utfordringer? I svært begrenset grad!


Flere vil ha egen boligminister

Den siste tiden har flere politikere tatt til orde for en egen boligminister. Jeg synes det er gledelig at flere får øynene opp for behovet. Sist ute var Høyres Jan Tore Sanner under Eiendomsdagene på Norefjell. Fredag 18. januar uttalte han til E24 at han gjerne blir boligminister dersom han blir spurt.


Innsigelsene har tatt overhånd - vi trenger en bolig- og bygningsminister

Boligbehov, boligprisutvikling og befolkningsvekst sammen med for lav boligbygging fører til at boligpolitikk blir en viktig kampsak fram mot neste års stortingsvalg.


Bygging av private leieboliger

Høyres Svein Harberg uttalte til Aftenposten 25. august at Høyre i sitt foreløpige utkast til partiprogram for 2013-2017, åpner opp for at private kan bygge og forvalte studentboliger med statlig delfinansiering. Det kan være en god ide, men hva tenker Høyre om leieboliger for ungdom generelt? Hvordan har Høyre tenkt at de skal kunne skaffe seg en leiebolig inntil de får spart opp nok penger til egenkapitalkravet?


Vi trenger en boligminister

Mange års fravær av boligpolitikk har ført til at vi trenger en dedikert boligminster til å rydde opp i utfordringene på boligmarkedet.


Noen stenges ute

Finanstilsynets krav om 15 % egenkapital ved lån til boligformål stenger mange unge ute fra boligmarkedet.  Kravet slår ulikt og vi får en gruppe som er innenfor og en gruppe som er utenfor boligmarkedet.


Summen av norske bygg gir bedre samfunn

Statsråd Liv Signe Navarsete presenterte den første stortingsmeldingen om norsk bygningspolitikk; «Gode bygg for eit betre samfunn» 15. juni på Vulkan i Oslo. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er glad for at det nå er lagt fram en melding og ser fram mot effekten av forenklingene som det er lagt opp til i plan- og bygningslovgivningen.


Tilgjengelighet i boliger

Universell utforming er viktig for at flest mulig kan bruke bygninger og uteområder uavhengig av funksjonsevne. Derfor har vi fått detaljerte regler i teknisk forskrift for hvordan nye boliger skal utformes. Dette ideelle og fornuftige krav til nye boliger og de fleste er enige i at gode boliger skal være best mulig tilrettelagt for flest mulig. Problemet er at reglene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven går for langt og er for firkantede.


Har vi nok plass?

Vi får omkring 60 000 nye innbyggere hvert år.  Veksten er størst i og omkring de største byene og utløser behov for mer areal til flere boliger. Det skaper konflikt.