2010-2020

Les hele kapitlet «2010-2020»

45 sider med tekst og bilder, skrevet av Tore Johannesen

pdf - 5,47 Mb

2010

NBBLs landsmøte vedtar å skille NBBL Partner fra NBBL. Fjorårets fokus på fornyelse av eksisterende boliger videreføres gjennom «Boligløftet». På området energieffektivisering i eksisterende boligbygg etablerer NBBL en ressursgruppe i samarbeid med lagene. KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering av bygg legger fram sin rapport, der det slås fast at det vil kreve et nasjonalt løft for å få til en vesentlig reduksjon i energibruken i boliger og bygg. Konkurser og økonomiske problemer i enkelte borettslag gjør at Stortinget endrer borettslagslovene på flere punkter. Blant annet blir det nå fastsatt at ingen nye borettslag skal ha mer enn 75 prosent fellesgjeld.

2011

NBBL har arbeidet intenst for å få på plass et regelverk rundt tildeling av tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem som kan åpne opp for et mer aktivt samarbeid mellom boligbyggelag og kommuner. NBBL er derfor svært fornøyd med at regjeringen nå inviterer Norske Boligbyggelag til å være en sentral part i en forsert satsing, der regelverket endres og mer midler avsettes. Invitten lanseres på en pressekonferanse med statsministeren og to statsråder, i OBOS sine lokaler. På vinteren slutter Hege Skinner som leder i NBBL og Thor Eek overtar og blir senere fast ansatt i stillingen. I samarbeid med Husbanken og Enova gjennomføres det en landsomfattende seminarserie om hvordan borettslag kan ruste opp eksisterende boliger. På bakgrunn av kraftig vekst i både boligpriser og folks gjeld foreslår Finanstilsynet å skjerpe kravet til egenkapital fra 10 prosent til 15 prosent. NBBL er med i en arbeidsgruppe som legger fram forslag til hvordan man skal kunne få til økt boligbygging.

2012

På hele 2000-tallet har det blitt stadig færre boligbyggelag. Ved utgangen av året har NBBL 50 medlemslag. Det betyr halvering siden 2001. NBBL vedtar å kutte bemanningen med 7 årsverk fra 30 til 23. Arbeidet til NBBL spisses mot det bolig- og interessepolitiske området. Økte boligpriser og krav om 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig, gjør det viktigere enn noen gang å spare til bolig. NBBL foreslår derfor en forbedring av BSU-ordningen. Nytt regelverk for finansiering av omsorgsboliger og sykehjemsplasser skulle føre til at boligbyggelag skal kunne bygge disse, men slik har det ikke gått. Regjeringen legger fram den første stortingsmeldingen noen sinne om bygningspolitikk, men mener at den nærmest er kjemisk fri for nye virkemidler. NBBL arrangerer en boligpolitisk konferanse som setter søkelys på misforholdet mellom rekordhøy befolkningsøkning og en boligbyggingen som ikke henger med. Dette er første konferansen i det som blir en tradisjon: En boligpolitisk konferanse i etterkant av landsmøtet.

2013

NBBL er med i fellesaksjonen «Bolig for alle» som i særlig grad trykker på for økt boligbygging. Med tanke på høstens stortingsvalg utarbeider NBBL et boligpolitisk 7-punktsprogram. Åtte år etter at den rødgrønne regjeringen ble dannet, legger de omsider fram en boligmelding: «Byggje-bu-leve». NBBL er ikke fornøyd og mener at den ikke har tiltak som kan gi en mer aktiv boligpolitikk. Under stortingsdebatten er det flere representanter fra ulike partier som gir utrykk for det samme. I valgkampen får boligpolitikken mer plass enn på lenge, og det er ungdommens problemer med å komme inn på boligmarkedet som står øverst på agendaen. Galopperende boligpriser gjennom mange år, er nok grunnen til dette. Velgerne kan bruke NBBLs valgomat for å finne ut hvilket parti som har best boligpolitikk. Stortingsvalget gir klar borgerlig seier og ny regjering med Erna Solberg som statsminister. Den nye regjeringen kommer raskt med tiltak som NBBL setter pris på.

2014

Mens boligbyggingen generelt går noe ned, øker nybyggingsaktiviteten i boligbyggelagene ganske klart; lagenes andel av nyproduksjonen øker fra 8,4 prosent til 12,8 prosent. Bare 12 av 64 prosjekter er finansiert av Husbanken. Regjeringen går inn for å fjerne unntaket for merverdiavgift for forvaltningstjenester og dette blir vedtatt mot stemmene til Ap, SV og SP. Regjeringen følger ikke opp sine signaler om et skattemessig ENØK-fradrag. I stedet foreslås et rettighetsbasert ENØK-tilskudd mot enkelthusholdninger. NBBL mener dette skaper urettferdighet mellom ulike boformer. Det presenteres tall som viser at andelen unge boligeiere har gått ned og NBBL-leder, Thor Eek, sier han er redd vi ser økte klasseskiller på boligmarkedet. På NBBLs boligpolitiske konferanse rettes blikket mot tettstedsutvikling og ulike konflikter og dilemmaer som denne utbyggingspoliske strategien» kan utløse. NBBL slår fast at boligbygging framover vil kreve modige lokal-politikere som kan ta vanskelige valg.

2015

I en debatt om Enovas framtidige rolle hevder NBBL at differansen mellom det husholdningene betaler inn til Energifondet og det de henter ut, er for stor. NBBL ber Olje- og energidepartementet gi Enova føringer som resulterer i mer støtte til eksisterende bygg. Forholdsvis liten prisstigning i 2013-2014 kan tyde på at egenkapitalkravet har hatt en dempende effekt. Men nå gjør boligprisene et byks oppover og dette får Finanstilsynet til å foreslå ytterligere innstramminger i tilgangen på kreditt. I en debatt på NRKs Dagsnytt 18 sier NBBLs leder Thor Eek at han ikke synes forslagene henger på greit. NBBL synes det er spennende at regjeringen legger fram en ny strategi for boligmarkedet, men må raskt slå fast at strategidokumentet i begrenset grad preger det boligpolitiske ordskiftet. Krigen i Syria gjør at hele Europa forbereder seg på en asyl- og flyktningestrøm. I Norge opereres det med tall på omkring 30 000 og bekymringene for hvordan alle disse skal bosettes øker i styrke.

2016

NBBL spår en boligvekst på 5 prosent, men det skal vise seg at veksten ble på hele 12 prosent, og 23 prosent i Oslo Finanstilsynet må naturligvis komme med nye innstramningsforslag i en slik situasjon, og som vanlig utløser disse heftig debatt. En positiv side ved boligprisveksten er at interessen for å bygge nye boliger øker markant; nye igangsettelsestillatelser kommer opp i hele 36 530 boliger. Sammen med SINTEF Byggforsk, Enova og Husbanken arrangerer NBBL seminarer i seks større om byer om oppgradering av boligselskaper. Samtidig fortsetter NBBL sitt arbeid med å få til bedre stimulansordninger for energieffektivisering gjennom Enova. Regjeringen fremmer en energipolitisk stortingsmelding, og sammen med syv andre organisasjoner ber NBBL Stortinget gi Enova et mål om å realisere 10 TWh gjennom energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse innen 2030. Dette følger også Stortinget opp.

2017

Det totale medlemstallet i boligbyggelagene passerer 1 million. En annen milepæl er at boligbyggelagenes totale forvaltningsmasse passerer ½ million boliger. Det er for tiden høy aktivitet og mye nyutvikling knyttet til NBBLs kurs- og opplæringsvirksomhet. Digitalisering gjør at NBBL kan levere moderne og målrettede tilbud til boligbyggelagene og boligselskapene. Noe overraskende for mange blir prisutviklingen på boliger nokså flat dette året, og i Oslo går det ned. En viktig sak for NBBL dette året er Stortingets behandling av ny eierseksjonslov. Kirsten Leiros fra Narvik og boligbyggelaget OMT blir valgt til ny styreleder i NBBL, og er dermed den første kvinnen til å inneha dette vervet i NBBLs historie. Leie-til-eie løsninger er framme i årets valgkamp, men noen satsing på slike løsninger lanseres ikke av regjeringen. Før valget presenterer NBBL resultatene fra en spørreundersøkelse om boligspareordningen for ungdom (BSU), som viser at 92 prosent av befolkningen støtter ordningen.

2018

Boligbyggelagene opplever nok et år med kjempesterk medlemsvekst og passerer nå totalt 1 050 000 medlemmer. Hvordan nå 10 TWh-målet i eksisterende bygg – spør NBBL på et frokostmøte. Finanstilsynet sender ut et forslag på høring om å justere boliglånsforskriften, men regjeringens beslutning blir i hovedsak å videreføre gjeldende forskrift. I løpet av en femårsperiode blir antall husstander som får Startlån halvert. NBBL lanserer «Boligpodden». Sammen med Eiendom Norge og Boligprodusentene ber NBBL regjering samle flest mulig boliglover i KMD. Sameier og borettslag har store utfordringer når fellesgarasjen skal rigges for ladning av el-biler, og NBBL engasjerer seg i denne saken. Utover året trykker NBBL på for å få regjeringen til å innføre støtteordninger for investeringer i ladestruktur i borettslag og sameier.

2019

I den nye regjeringserklæringen går man inn for etablering av en nasjonal støtteordning til utbygging av ladeinfrastruktur. Regjeringen foreslår også en ny lov om laderett for el-bil i borettslag som NBBL støtter. Men regjeringen kommer ikke med noen støtteordning til ladeinfrastruktur, og NBBL mener dette trengs for å nå målet om kun utslippsfrie biler innen 2025. Det innføres klarere regler for korttidsutleie/Airbnb både i sameier og borettslag. Thor Eek sier opp sin stilling som adm. direktør i NBBL og i løpet av høsten blir Bård Folke Fredriksen ansatt som ny leder. Finanstilsynet foreslår innstramminger i Boliglånsforskriften. NBBL stiller seg bak forskriften, men vil ikke ha innstramminger.

2020

Bård Folke Fredriksen begynner i stillingen som ny leder. Allerede måneden etter ansettes Christian-Marius Stryken som ny direktør for interessepolitikk og jus. Etter rakettåret i 2016 har de påfølgende årene hat moderat prisutvikling i boligmarkedet. NBBL spår uendrede priser, men på grunn av koronapandemien og historisk lave renter blir denne spådommen gjort til skamme. NBBL setter i gang en boligpolitisk kampanje under vignetten «leieslave». Basert på data fra 205 500 boligsalg over en 16-årsperiode får NBBL i samarbeid med NMBU gjennomført en analyse av førstegangskjøperens kjøpekraft, kalt førstehjemindeksen. I regjeringens «korona-krisepakke» på boligområdet prioriteres mer penger til Startlån. NBBL er ikke helt enig i dette. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) fremmer et forslag til hvordan nettleien skal prises som NBBL er sterkt uenig i. NVE reviderer sitt forslag. NBBL utfordrer ulike myndighetsorganer for å få etablert bedre rammebetingelser for etablering av solcelleanlegg i borettslag og sameier.