Å eie sin egen bolig gir frihet og trygghet

Bolig er en av pilarene i den norske velferden, og de aller fleste nordmenn bor godt i egen, eid bolig. NBBL er opptatt av at det framover føres en langsiktig, forutsigbar boligpolitikk som viderefører og utvikler boligsektoren. Slik kan enda flere ha råd til å etablere seg med egen eid bolig med de fordelene dette innebærer for den enkelte, men også for samfunnet.

Flere må få muligheten til å eie sin egen bolig

Å eie sin egen bolig gir trygghet og forutsigbarhet i livet. Når folk flest eier sin egen bolig, gir det en jevnere formuesfordeling i samfunnet. De siste årene har vi sett en nedgang i andelen som eier sin egen bolig, særlig blant lavinntektsgrupper. NBBL jobber for at denne negative trenden skal snu.

Boligbyggelagenes boligetableringsmodeller – som «leie-til-eie» og «Deleie» – gjør veien inn i boligmarkedet lettere. Men den grunnleggende utfordringen er at det må bygges langt flere boliger der folk ønsker å bo. Høyere boligbygging vil bidra til å stagge prisveksten, og gjøre boligdrømmen oppnåelig for flere.

Senk egenkapitalkravet og styrk BSU-ordningen

Bankene ber i dag om 15 prosent egenkapital for førstegangskjøpere. Med dagens boligpriser er det vanskelig å spare tilstrekkelig egenkapital, selv om man har fast jobb og stabil inntekt. Vi mener at kravet til egenkapital må senkes til 10 prosent for førstegangskjøpere, slik at flere kan få innvilget boliglån. Egenkapitalkravet til sekundærboliger må økes og sekundærbolig bør skattlegges mer.

BSU-ordningen stimulerer ungdom til å legge seg opp nødvendig egenkapital. Det årlige sparebeløpet bør være 50.000 kroner, og det totale sparebeløpet bør økes til 500.000 kroner.

Utvidet startlån-ordning

Tidligere kunne unge i etableringsfasen søke om startlån i Husbanken. I dag er startlån forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi mener dette er galt. Startlån må også kunne gis til unge med moderate inntekter, liten mulighet til å spare opp egenkapital, men evne til å betjene et boliglån.

Les mer om startlån

Gode og tilrettelagte boliger for eldre

NBBLs mål er at eldre skal kunne bo trygt og godt i egen bolig så lenge de kan og ønsker. I årene som kommer vil andelen eldre i Norge øke kraftig. Derfor er det et stort behov for egnede boliger for denne aldersgruppen.

Det må bygges nye, tilpassede boliger – bl.a. såkalte Trygghetsboliger – til de som er for friske for et institusjonstilbud, men som ikke kan bli boende i egen bolig. Det er også behov for å oppgradere eldre, eksisterende boliger slik at de blir mer aldersvennlige. Å etterinstallere heis i lavblokker utvider tilbudet av boliger egnet for eldre. Det er bra for beboerne som slipper å flytte, og lønnsomt for samfunnet.

Les mer om heis

Leie-til-eie

Mange boligbyggelag tilbyr alternative veier inn i boligmarkedet, slik som leie-til-eie, Bostart og Deleie.

Her kan du lese mer om disse konseptene og hvem som tilbyr dem.