Heis

Heis gir tilgjengelige, trygge og gode boliger for alle. Det er et stort behov for flere heiser. Derfor mener NBBL at rammen til heistilskuddet må økes.

Det er et politisk mål at eldre skal bo i egen bolig lengst mulig. Dette er også i tråd med det de aller fleste eldre ønsker. Mange eldre bor i dag i eldre lavblokker uten heis, og veien til sykehjem eller omsorgsbolig blir kort når helsa først begynner å svikte. For disse beboerne er nye boliger med heistilgang ofte for dyre og sjelden et alternativ. NBBL er opptatt av at eksisterende boliger blir oppgradert slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig. Ved å etterinstallere heis i eldre lavblokker, kan man utsette flytting til omsorgsbolig med flere år.

En måte å sikre trappefri adkomst til eldre blokker er å søke Husbanken om støtte til etterinstallering av heis. Forskning viser at heis er samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom det bor et tilstrekkelig antall eldre i boligene. Faktisk utgjør heistilskudd til én heis omtrent det samme som én sykehjemsplass for ett år. Med en prislapp på 2-3 millioner, er det ofte krevende å sikre flertall for heisprosjekter i borettslag og sameier. De aller fleste heisprosjekter er derfor avhengige av betydelig tilskudd for å bli realisert.

Eldrebølgen kommer

Husbankens oversikt over søknader og tildelinger til heisprosjekter i 2018 viser at det ble søkt om 287 millioner kroner, mens rammen var på 60 millioner kroner. Det ble søkt om støtte til 158 heiser, men bare 48 heiser ble bevilget tilskudd.

Antallet eldre over 80 år vil tredobles fram til 2060, mens antallet over 90 år antakeligvis vil firedobles. Fremdeles bor ca. 680.000 personer – 13 prosent av befolkningen – i 2. etasje eller høyere i bygg uten heis. Heis er en forutsetning for tilgjengelige, trygge og gode boliger for alle – særlig for eldre beboere. Derfor mener NBBL at rammen må økes, ikke kuttes.

Vi mener at rammene for heistilskudd minst bør tredobles: til 200 millioner kroner, og etter hvert økes til ca. 300 millioner kroner. Skal boligselskapene gå inn for etterinstallering av heis, bør den økonomiske støtten dekke 40-50 prosent av kostnadene. Hvis Husbanken må prioritere, bør det ytes tilskudd til boliger der det bor mange eldre og der eldre kan bli boende.

Etterinstallering av heis

Slik går man fram hvis man vil installere heis i borettslaget eller sameiet.