NBBLs boligpolitiske program

1. HØY OG STABIL BOLIGBYGGING


Befolkningsvekst, sentralisering, miljøutfordringer og et økende antall eldre utgjør viktige utfordringer
for framtidsrettet boligbygging. Samtidig danner trege planprosesser et hinder for tilstrekkelig
bygging. For å bremse boligprisveksten er det særlig viktig med økt aktivitet der presset er størst.

NBBL vil:

 • Staten må stimulere sterkere til en mer aktiv kommunal bolig- og tomtepolitikk.
 • Kommunene må gis tilstrekkelig økonomi til å bygge ut både sosial og teknisk infrastruktur i større grad enn i dag.
 • Planprosessene må effektiviseres.
 • De fleste planer fremmes i dag av private og ikke kommunen. Planloven må endres for å tilpasses denne utviklingen.

2. SAMLING AV STATLIG ANSVAR FOR BOLIG- OG BYGNINGSPOLITIKKEN

Det statlige ansvaret for bolig- og byutvikling er i dag utydelig og spredt på mange ulike aktører.
Dette er uheldig for kommuner og utbyggere. Det er derfor behov for samordning og effektivisering
av denne statlige virksomheten, ikke minst for å bistå og styrke kommunenes planarbeid.

NBBL vil:

 • Samle alle saker og lover vedrørende byutvikling, plan, bolig og bygg i ett departement (KMD).
 • Etablere et underliggende «Bolig-, bygg- og plandirektorat». Dette direktoratet bør bestå av:
  • Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).
  • Deler av Husbankens virksomhet som angår boligbygging og -forbedring.
  • Deler av Enovas virksomhet som dreier seg om energieffektivisering i boliger og bygg.
  • Planfaglig kompetanse på bygg- og boligområdet.

 

3. DET MÅ BYGGES KONSENTRERT – OG DET MÅ LØNNE SEG Å BO KONSENTRERT

Fortetting og utvidelse rundt eksisterende knutepunkter er arealeffektivt, klima- og energivennlig, samt viktig for utvikling av urbane kvaliteter. Likevel er det en utfordring å få realisert tilstrekkelig mange slike boligprosjekter.

NBBL vil:

 • Staten bør stimulere fram mer boligbygging nær eksisterende infrastruktur og servicetilbud, blant annet gjennom byvekstavtaler.
 • Hensynet til boligforsyningen må på slike steder normalt gå foran andre hensyn.
 • Prisen for de kommunale tjenestene til ulike boligtyper og områder må i større grad gjenspeile kostnadene ved å levere disse.

4. BOLIGER MÅ FORNYES I ET MILJØ- OG ELDREPERSPEKTIV.

Det er særlig viktig å redusere energibruken og gjøre flere boliger godt egnet for et økende antall eldre. Det er en stor utfordring å få til tilstrekkelig modernisering og oppgradering av eksisterende boliger og boområder.

NBBL vil:

 • Det må etableres bedre og mer målrettede økonomiske stimuleringstiltak for å ruste opp eldre boliger.
 • Enova må tilby bedre stimuleringsordninger for energieffektivisering, særlig rettet mot borettslag og sameier.
 • Enova-påslaget i nettleien må i større grad kanaliseres tilbake til husholdningene i form av støtte til energieffektiviseringstiltak i boliger.
 • Heistilskuddet og andre tiltak som bedrer tilgjengeligheten i eldre borettslag og sameier må økes. Tilskudd til heis er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

5. BOLIGETABLERINGEN FOR UNGE MÅ BLI ENKLERE

Høye boligpriser og krav om 15 % egenkapital gjør at ungdom i økende grad er avhengig av foreldrestøtte for kjøp av sin første bolig. Dette skaper store sosiale forskjeller som må møtes med ulike økonomiske tiltak. NBBL legger til grunn at eierlinja skal være bærende i den norske boligmodellen. Likevel mener vi at god tilgang på boliger til leie også er viktig, særlig for ungdom og personer i overgangsfaser i livet.

NBBL vil:

Last ned programmet som PDF her

Høringsuttalelser og brev

Hvert år avgir NBBL høringsuttalelser og sender brev til ulike instanser angående saker som er viktig for boligbyggelagene. Her finner du oversikten.