La boligeiere bidra til bærekraft

Borettslag og sameier er klima- og miljøvennlige boformer. Bebyggelsen er konsentrert og har lang levetid. Når folk bor sammen gir det store energi- og klimagevinster. Skal regjeringen lykkes med klimamålene sine, må de motivere beboere til å bli med på det grønne skiftet.

Bærekraftig rehabilitering

Grønn rehabilitering av eksisterende boligbygg gir lavere klimagassutslipp enn å bygge nye. Oppgraderte boliger er mer bærekraftige i drift. Det er lønnsomt både for mennesker, miljø og økonomi. Derfor må borettslag og sameier bli en egen målgruppe i Enova.

Gjør det lettere å ta klimavennlige beslutninger

Når folk bor sammen i borettslag og sameier kan det være vanskelig å ta store økonomiske beslutninger som er lønnsomme for den enkelte på lang sikt, selv om det er lønnsomt for samfunnet på kort sikt. Rammevilkårene må hjelpe beboere til å løse klima-, miljø- og energiutfordringer.

Borettslag og sameier som produserer og bruker strømmen selv, må unntas nettleie og elavgift. Forslaget om nye nettariffer undergraver lønnsomheten i lokal energiproduksjon, motvirker oppgradering av eksisterende boliger, og bidrar ikke til ENØK som kutter klimautslipp.

Enklere å lade elbil

Altfor mange boligeiere i borettslag og sameier vegrer seg for å bytte til elbil fordi det ikke er tilrettelagt for lading. Da blir det vanskelig å nå regjeringens mål om at alle nye biler som selges fra 2025 skal være nullutslippsbiler. Etter en lovendring 1. juli 2021, må alle nye bygg og bygg med store ombygginger være ladeklare. De nye reglene stiller ikke krav til installering av selve anlegget, men til å klargjøre føringsveier og plass for elektrisk infrastruktur for ladeanlegg til elbil.

NBBL etterlyser en nasjonal støtteordning for etablering av ladere i borettslag og sameier, slik at flere får muligheten til å lade elbil hjemme.

Grønne Husbank-midler

Husbanken må få en større og koordinerende rolle i forbindelse med bærekraftig oppgradering av eksisterende boligbygg. Husbanken må også tilby bedre vilkår til «grønne prosjekter» i borettslag og sameier.

Kommunale støtteordninger

Flere kommuner tilbyr tilskudd til borettslag og sameier som ønsker å etablere ladeinfrastruktur for elbil. Sjekk ut nettsidene til din kommune eller gjør et Google-søk for å finne ut mer!