Gode rammebetingelser for boligbygging

Gode rammebetingelser er nødvendig for å sikre stabil boligbygging. Det er en offentlig oppgave å legge til rette for stabil boligbygging, og virkemidlene må tilpasses lokale forhold. Slik kan vi sikre god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Husbanken er statens viktigste boligpolitiske verktøy, og må derfor styrkes for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet, og skape sosial utjevning. Det er avgjørende at regjeringen øker midlene til Husbanken.

Smidigere regelverk og raskere behandling

Kommunal planlegging og byggesaksbehandling går for sakte. Statlige og kommunale myndigheter må forenkle regelverk og redusere behandlingstiden i reguleringsprosessene. Det vil bidra til at det bygges nok og til å redusere bygge- og tomtekostnadene, noe som i sin tur gjør at boligprisene reduseres.

Det bør etableres en «fast track» for erfarne og kvalifiserte plansøkere, som boligbyggelag. Konsentrert bebyggelse – som blokker og rekkehus – nær kollektivknutepunkt bør prioriteres. I tillegg bør byggesaksbehandling i større grad digitaliseres.

Mer boligpolitisk makt til kommunene

I distriktene er byggekostnadene flere steder høyere enn boligens salgsverdi. Kommunene er den viktigste myndighetsaktøren for boligbyggingen. De må regulere flere boliger og gjøre flere tomter byggeklare.

Økte midler til Husbanken

Husbanken må finansiere boliger der markedet ikke løser boligutfordringene. Det gjelder bl.a. boliger i distriktene og boliger til grupper med spesielle behov, som unge og eldre. I tillegg bør Husbanken finansiere utleieboliger. Husbanken har også en viktig rolle i å stimulere til god boligkvalitet. Stikkordene er tilgjengelige og energieffektive boliger.

Felles tekniske krav for de nordiske landene

Byggekostnadene i Norge er blant Europas høyeste, og sterkt stigende. Fra mai 2020 til mai 2021 økte byggekostnadene for boliger med 5,8 prosent ifølge SSB. De nordiske landene har mye å hente på å skape et felles nordisk byggemarked. NBBL etterspør større politisk oppmerksomhet på byggemarkedet, og potensialet for økt effektivitet og kostnadsreduksjoner ved endring og harmonisering av byggeregler og markedsregulering.