«Leie-til-eie»

For å gjøre det lettere for unge å komme inn på boligmarkedet, mener NBBL at det bør satses sterkere på «leie-til-eie-prosjekter». NBBL er også opptatt av at det bør etableres bedre økonomiske rammebetingelser og bedre definerte leie-til-eie-modeller. 

Vanskelig for unge å etablere seg uten hjelp fra foreldre

Høye boligpriser, krav om 15 prosent egenkapital og maksimalt fem ganger inntekten i lån, gjør det utfordrende for mange unge med normale inntekter å kjøpe bolig. Med høy boligprisvekst de siste årene, og høye leiepriser er det krevende å spare nok. Den norske eier-linja innebærer økonomiske fordeler for de som er boligeiere, og det er derfor viktig å legge til rette for at flere unge kan få kjøpt bolig, uten at de nødvendigvis har spart opp tilstrekkelig egenkapital. Leie-til-eie-modeller gir nettopp mulighet for dette.   

Nærmere om «leie-til-eie»-modeller

«Leie-til-eie» representerer et boligtilbud der man først leier boligen i en periode, før man etter avtalte vilkår gis mulighet til å kjøpe boligen når leieperioden er over. Dette kan være et alternativ for ungdom som har inntekt til å betjene et boliglån, men man får ikke lån pga. kravene i boliglånsforskriften. 

Det er ingen ting i veien for at utbyggere på eget initiativ kan etablere «leie-til-eie-modeller» innenfor dagens regelverk. NBBL kjenner til to prosjekter i regi av boligbyggelag: Bate boligbyggelag har et pilotprosjekt med Husbankfinansiering i Randaberg kommune som ble innflyttet i 2015. (Leie til eie i Bate) TOBB i Trondheim har et privatfinansiert prosjekt med innflytting i 2017. I tillegg er hele seks prosjekter under planlegging. Utbygger eier boligene, må stille med nødvendig egenkapital og har risikoen for prosjektet fram til boligene selges. (Leie før eie i TOBB)

Husbanklån til «leie-til-eie» for ungdom

NBBL foreslår at det innføres en nærmere definert «leie-til-eie-modell» som gir rett til finansiering gjennom Husbanken. Dette for å stimulere til bygging av flere «leie-til-eie-prosjekter» der ungdom kan føle seg økonomisk trygge på modellen. Private banker bør normalt inngå i et samarbeid og bidra med økonomisk rådgiving og oppbygging av egenkapital (spareordninger for «leie-til-eie-takere»). Det er ønskelig, men ingen forutsetning at kommunen også inngår i et samarbeid. 

Politiske føringer og signaler

Husbanken har en ordning med «Leie-til-eie» for vanskeligstilte der kommunene benytter utleietilskudd, grunnlån og startlån i en kombinasjon. Dette består i all hovedsak av boliger som kommunene kjøper på bruktmarkedet for å tilby langvarig vanskeligstilte, som først leier for deretter å kjøpe den samme boligen. Dette er en modell som har støtte i alle politiske partier.  «Leie-til-eie» er omtalt i partiprogrammene 2017-2021 til Høyre, Arbeiderpartiet og SV, som nok tenker seg litt ulike former for leie-til-eie. Ulik oppfatning av bredden på målgruppa for leie-til-eie-løsninger, følger nokså tradisjonelle partiskiller. 
 

NBBLs boligpolitiske program

I NBBLs boligpolitiske program finner du tiltak for:

1. HØY OG STABIL BOLIGBYGGING

2. SAMLING AV STATLIG ANSVAR FOR BOLIG- OG BYGNINGSPOLITIKKEN

3. DET MÅ BYGGES KONSENTRERT – OG DET MÅ LØNNE SEG Å BO KONSENTRERT

4. BOLIGER MÅ FORNYES I ET MILJØ- OG ELDREPERSPEKTIV.

5. BOLIGETABLERINGEN FOR UNGE MÅ BLI ENKLERE

Les mer her

Høringsuttalelser og brev

Hvert år avgir NBBL høringsuttalelser og sender brev til ulike instanser angående saker som er viktig for boligbyggelagene. Her finner du oversikten.