Smart start

Høye boligpriser, tøffe egenkapitalkrav og strenge boliglånsregler gjør det utfordrende for mange unge med normale inntekter å kjøpe bolig. Selv for de med stabil og god lønnsinntekt er det krevende å spare opp nok egenkapital. NBBL er opptatt av å sikre at unge uten foreldrehjelp har en reell mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. 

Som svar på et voksende samfunnsproblem tilbyr stadig flere boligbyggelag smarte startløsninger som kan gjøre boligdrømmen mer oppnåelig. Her finner du mer informasjon om hvordan boligbyggelagenes ulike kjøpsmodeller muliggjør at unge uten tilstrekkelig egenkapital eller tilgang på foreldrehjelp kan etablere seg på boligmarkedet.

Boligbyggelagenes smarte tilbud

«Leie-til-eie» modeller representerer et boligtilbud der man først leier boligen i en periode, før man etter avtalte vilkår gis mulighet til å kjøpe boligen når leieperioden er over. Dette kan være et alternativ for ungdom som har inntekt til å betjene et boliglån, men man får ikke lån på grunn av kravene i boliglånsforskriften. I NBBL-familien er det flere boligbyggelag som har slike modeller, men det finnes også andre smarte startmodeller. Noen av modellene er avhengige av at det offentlige bidrar.

  • Bate boligbyggelag har «Leie-eie». Modellen er å leie først, så kunne kjøpe boligen etter 3-6 år. Modellen innebærer støtte fra kommunen med tomt til selvkost, støtte fra Husbanken ved finansiering, og selvkost fra boligbyggelaget. https://bate.no/for-deg/leie-eie
  • TOBB har «Leie-før-eie». Modellen er å leien først, så kunne kjøpe boligen etter 3-5 år. Modellen er et samarbeid mellom boligbyggelaget og bank. Leietaker får opsjon om kjøp av bolig til pris fastsatt på leietidspunkt. https://tobb.no/for-deg/leie-for-eie-modellen
  • Halden boligbyggelag har samme modell som TOBB. https://www.habo.no/om-oss/leie-foer-eie/
  • Ringbo har samme modell som TOBB. https://www.ringbo.no/for-deg/leie-foer-eie/leie-foer-eie/
  • Usbl har «Leie-til-eie». Her leier du boligen først – og får opsjon om kjøp av bolig til pris fastsatt på leietidspunkt. https://usbl.no/nyheter/leie-til-eie
  • Obos Bostart er en helt annen modell som ikke er en leiemodell. Boliger selges 10-15 prosent under markedspris mot at kjøper forplikter seg å selge boligene tilbake til OBOS til en pris justert for prisstigningen i Oslo. Kjøper eier boligene med plikter og fordeler det medfører. http://www.obos.no/bostart

Husbanklån til «leie-til-eie» for ungdom

NBBL mener det bør etableres bedre økonomiske rammebetingelser for slike modeller slik at målet om å eie sin egen bolig på sikt kan bli en realitet for flere. NBBL foreslår at det innføres en nærmere definert «leie-til-eie-modell» som gir rett til finansiering gjennom Husbanken. Dette for å stimulere til bygging av flere «leie-til-eie-prosjekter» der ungdom kan føle seg økonomisk trygge på modellen. Private banker bør normalt inngå i et samarbeid og bidra med økonomisk rådgiving og oppbygging av egenkapital (spareordninger for «leie-til-eie-takere»). Det er ønskelig, men ingen forutsetning at kommunen også inngår i et samarbeid. 

Husbanken har en ordning med «Leie-til-eie» for vanskeligstilte der kommunene benytter utleietilskudd, grunnlån og startlån i en kombinasjon. Dette består i all hovedsak av boliger som kommunene kjøper på bruktmarkedet for å tilby langvarig vanskeligstilte, som først leier for deretter å kjøpe den samme boligen.

NBBLs boligpolitiske program

I NBBLs boligpolitiske program finner du tiltak for:

1. HØY OG STABIL BOLIGBYGGING

2. SAMLING AV STATLIG ANSVAR FOR BOLIG- OG BYGNINGSPOLITIKKEN

3. DET MÅ BYGGES KONSENTRERT – OG DET MÅ LØNNE SEG Å BO KONSENTRERT

4. BOLIGER MÅ FORNYES I ET MILJØ- OG ELDREPERSPEKTIV.

5. BOLIGETABLERINGEN FOR UNGE MÅ BLI ENKLERE

Les mer her

Høringsuttalelser og brev

Hvert år avgir NBBL høringsuttalelser og sender brev til ulike instanser angående saker som er viktig for boligbyggelagene. Her finner du oversikten.