Enten du bor i borettslag, sitter i styret, eller er på boligjakt, er kunnskap om generalforsamlinger i borettslag viktig å ha. Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet og kan ta avgjørelser som den enkelte andelseier må rette seg etter. Derfor er det så viktig at styret informerer tydelig slik at det er godt kjent hvor den er, når den er og hva som er fristen for å melde inn saker.

Det er styret i borettslaget som kaller inn til generalforsamlingen. Styret setter fristen for å melde inn saker, og alle saker som kommer inn innenfor fristen, må tas med i innkallingen.

Før generalforsamlingen holdes:

  • Innkallingen skal sendes ut minst åtte, men ikke mer enn 20 dager før generalforsamlingen skal være.
  • Alle andelseiere med kjent adresse skal kalles inn.
  • Alle generalforsamlinger i borettslag må gjennomføres innen utgangen av juni.

På generalforsamlingen

Det er vanlig at styrelederen er møteleder på generalforsamlingen. Med seg har vedkommende gjerne en forvaltningskonsulent fra boligbyggelaget. Obligatoriske saker som behandles er:

  • Årsberetning fra styret
  • Årsregnskap
  • Valg av styremedlemmer

I tillegg kommer saker fra styret og saker som er innsendt fra andelseierne. Det er ingen begrensning på hvem som kan sitte i et borettslagsstyre. Alle som er myndige kan velges, og det er ikke noe krav om at du må være andelseier.

Stemmerett og ulike flertall

Generalforsamlingen kan treffe vedtak, instruere styret, eller omgjøre tidligere vedtak på generalforsamlingen eller i styret.

Det er to former for flertall, simpelt flertall og kvalifisert flertall.

Hovedregelen er at saker avgjøres med simpelt flertall. Det betyr at alternativet med flest stemmer vinner. Vedtak som innebærer endringer utover det som er vanlig forvaltning og vedlikehold i borettslaget, krever kvalifisert flertall. Det betyr et flertall på to tredeler av avgitte stemmer. Bygging av balkonger eller tilbygg, og installering av heis er typiske eksempler på dette. Det samme gjelder for vedtektsendringer.

Ved stemmelikhet er det tilfeldighetene som rår. Ifølge borettslagsloven skal avgjørelsen da skje ved loddtrekning.

Alle andelseiere har én stemme på generalforsamlingen, uansett hvor mange andeler du eier.

Digital gjennomføring av årsmøter og generalforsamlinger

I statsråd 8. april 2020 ble forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 vedtatt. Forskriften var midlertidig, men kravet om fysisk oppmøte på årsmøte og generalforsamling kan nå bli permanent fjernet.

Vi mottar i disse dager svært mange henvendelser om når vi kan forvente de nye reglene om muligheten til å avholde generalforsamling og årsmøte uten fysiske møter. KMD sier at lovforslaget er nært forestående, men kan ikke gi en konkret dato per i dag.

Artikkel sist oppdater 21.01.2021