Status for lovendring

Midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling utløp 27. mai 2020. Nye permanente og teknologinøytrale regler, med et tilsvarende innhold har vært på høring, men er enda ikke vedtatt av Stortinget. NBBLs høringsuttalelse kan du lese her. 

Forslaget til ny lovgivning forventes avgitt til Stortinget med det første, og skal da gjennom ordinær behandling før loven trer i kraft (det vil si komitébehandling og to behandlinger i Stortinget.) Det forventes at dette tar minimum to uker fra saken kommer inn til Stortinget. Stortinget har planlagt sitt siste møte før sommeren 19. juni. Mest sannsynlig blir loven vedtatt i den andre uken i juni, men NBBL kommer tilbake med mer eksakte datoer når Stortinget berammer møter i saken.

Status for forslag til utsettelse av frister etter regnskapsloven

Det er også fremmet forslag om midlertidige regler om utsatt frist for godkjenning og innlevering av regnskap. Forslaget skal sikre at man hverken bryter lov eller utsetter seg for straff i form av bøter dersom møte ikke avholdes eller regnskap ikke innleveres innen lovens opprinnelige frister. Her har NBBL også avgitt en høringsuttalelse som er tilgjengelig her. Denne saken forventes også avgitt til Stortinget med det første, forhåpentligvis kan vi håpe på vedtak også i denne saken i de første ukene av juni.

Hva nå?

Vi vet at vi får nye og tilsvarende regler som vi har hatt i den midlertidige forskriften. Vi vet også at gebyr for manglende innlevering av regnskap ikke vil bli ilagt fordi fristen blir utsatt. Dato for når disse reglene er på plass er foreløpig uvisst. I perioden mellom utløp av midlertidig forskrift og vedtakelse av ny lov, foreligger det verken noen lovhjemmel til å avholde generalforsamling eller årsmøte på annen måte enn ved fysisk møte, eller til å sende ut innkalling elektronisk uten samtykke. Vi håper det er snakk om en utsettelse på 2-3 uker, men kommer tilbake med mer informasjon så snart dette er tilgjengelig.

Dersom man allerede har kalt inn til digitalt møte, bør møtet utsettes til ny hjemmel er på plass. Styret må sende ut informasjon om dette til andelseierne. Man kan selvfølgelig velge å avholde fysiske møter etter dagens lovgivning, men disse må avholdes i tråd med smittevernreglene. Som følge av smittevernbegrensningene kan man ikke arrangere møter med flere enn 50 personer. Det planlegges å lette på disse begrensningene, blant annet er det planer om at man fra 15. juni skal tillate inntil 200 personer å samles. Dette gjør at møter med mer enn 50 deltakere for tiden ikke lovlig kan avholdes.

Særskilt om elektronisk kommunikasjon

Den midlertidige forskriften og nye permanente regler har regler om at man kan benytte elektronisk kommunikasjon med andelseierne uten samtykke. Etter dagens regler krever dette et uttrykkelig samtykke, jf. brl § 1-6. Inntil nye regler er vedtatt, må man forholde seg til dette. Dersom man vil sende ut innkalling mellom 27. mai og vedtak av ny lov, må man altså ha samtykke, eller sende innkallingen pr post.