Det som mangler er nye regler om tilstandsrapporter. På forespørsel fra NBBL opplyser KMD at de fortsatt jobber med å følge opp alle høringsinnspillene. Og at de ikke kan si noe sikkert om når lovendringene og forskriften kan tre i kraft, men at det i hvert fall ikke blir til sommeren.

Frem til nå, og en god stund fremover, vil det fortsatt være mulighet til å kunnet selge en bolig «som den er». Det vil si at man kan fraskrive seg ansvar for eventuelle skjulte feil og mangler.

Selger får større ansvar

Etter lovendringen trer i kraft vil det ikke lenger være lov å selge en bolig med forbeholdet «som den er», og kjøper kan klage inn selger for alle feil og mangler som gjør boligen i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med.

Hovedregelen etter lovendringen er at kjøpers krav kun må overstige 10.000 kroner, mens det kvantitative kravet Høyesterett har slått fast, og som fortsatt gjelder, utgjør 5-6% av kjøpesummen.

Forskriften vil regulere hvilken opplysningsplikt selger får, og også mindre feil vil gi kjøper krav mot selger. Kontroll og registrering av feil og mangler ved fellesarealene ble utelatt i departementets utkast til ny forskrift til avhendingsloven.

Ubalanse mellom selger og kjøper

NBBL ga ikke tilslutning til lovendringen før Stortinget behandlet forslaget. Blant annet fordi loven kan skape ubalanse i avtaleforholdet mellom to parter som begge er forbrukere, og vil på den måten ikke fremme formålet og ønske om tryggere bolighandel.

- Utfordringen med utkast til ny forskrift er også at den ikke hensyntar at feil og mangler ofte forekommer i tilknytning til fellesarealer. Vi håper derfor at departementet vurderer våre innspill grundig, sier NBBL`s advokat Laila Marie Bendiksen.

Dette er NBBL`s tidligere høringsutspill til ny forskrift.