NBBL har nylig avgitt uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til en ny forskrift til avhendingsloven.

Forslaget er en oppfølgning av endringene i avhendingslova som Stortinget vedtok i mai 2019, som blant annet forbyr selger å selge boligen «som den er». Målet med forskriften er å sikre forbrukerne et best mulig informasjonsgrunnlag før et boligkjøp, blant annet ved å fastsette krav til tilstandsrapporter og bygningssakkyndige.

– Forskriften er et skritt i riktig retning for å oppnå tryggere bolighandel etter at lovendringen ble vedtatt. Godkjente tilstandsrapporter er positivt, men det er fortsatt mange forhold som bør utredes nærmere før endelige regler utformes, og ikke minst før endringene som ble vedtatt i fjor iverksettes, kommenterer NBBL-advokat Laila Marie Bendiksen.

– Meget oppsiktsvekkende

Høringsforslaget fastsetter blant annet hvordan og hvilke bygningsdeler og rom som må undersøkes for at tilstandsrapporten skal være godkjent og at bygningssakskyndig skal bli et lovregulert yrke.

– NBBL støtter innføring av ny yrkestittel som bygningssakkyndige, men er sterkt uenige i forslaget om å utelate opplysninger om «fellesareal», fortsetter Bendiksen.

Forskriften foreslår at kravene til småhus (eneboliger, tomannsboliger og rekkehus) og for leiligheter må være forskjellige. Fordi vedlikeholdsansvaret for fellesarealene som regel ligger hos borettslaget eller sameiet, mener departementet at det hovedsakelig er bygningsdeler innendørs som er relevante å undersøke i en leilighet.

– Det er meget oppsiktsvekkende at blokkbebyggelse som utgjør hovedtyngden av boligmassen med omfattende eierskifter, unntas de sentrale bestemmelsene i forskriften. Uten kontroll av fellesarealene så oppfyller ikke forskriften sitt formål. Mangler ved fellesarealer kan gjøres gjeldende av kjøper, og det er derfor viktig for både selger og kjøper å motta opplysninger om disse, mener Bendiksen.

Link til høringsuttalelsen.