I en høringsuttalelse sendt til Olje- og energidepartementet 15. mars foreslår NBBL at også garasjelag, felles varmesentraler og selskap som leverer varme til borettslag og sameier også skal bli inkludert i strømstøtteordningen. Disse faller i dag utenfor ordningen.

– Det er viktig at denne urimelige forskjellsbehandlingen av husholdninger blir korrigert slik at likt forbruk dekkes likt med strømstønad, sier Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL.

Økonomiske konsekvenser

For husholdningene og boligbyggelagenes medlemmer vil en inkludering i ordningen ha stor positiv betydning, fordi det gir forutsigbarhet om strøm- og energikostnader fremover.

Men selv med strømstøtte vil mange husholdninger få unormalt høye energikostnader dersom prisene blir vedvarende høye, noe som vil påvirke husholdningenes økonomi negativt. Dette er spesielt belastende for de som allerede har dårlig økonomi.

– Høye strømpriser skal i teorien gi insentiver til å spare strøm og investere i energieffektivisering og lokal energiproduksjon, men dersom prisene blir for høye vil det kunne virke motsatt ved å redusere husholdningenes investeringsvilje. Denne effekten er spesielt sterk for borettslag og sameier, der beboerne i fellesskap må ta investeringsbeslutninger. Slike avgjørelser blir ofte utsatt dersom beboerne med dårligst råd ikke tåler økninger i felleskostnader som følge av investeringer og låneopptak, sier Fredriksen.

Saken legges trolig fram for Stortinget i neste statsråd. Den nåværende strømstøtten gjelder til og med mars 2022. Skal de rekke å utvide støtten før den forsvinner, må Stortinget behandle saken innen utgangen av mars.

Se NBBLs høringsuttalelse her.