Rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at mange kommuner i Distrikts-Norge har utfordringer med rekruttering av arbeidskraft grunnet mangel på boliger. Hele 25 prosent svarer at manglende tilgang på egnede boliger er en viktig årsak til rekrutteringsproblemer.

Boligbyggelagene i Norge har 75 års erfaring i å bygge og forvalte boliger. Vi er samlet sett den aktøren som bygger flest boliger i landet. Vi prioriterer å bygge ulike typer boliger for medlemmenes behov. Vi rehabiliterer eksisterende boliger slik at de blir tilpasset nye universelle og klimavennlige behov. Dessuten utvikler vi nye modeller som gir enslige en enklere inngang i de dyre boligmarkedene.

Alle ønsker seg kommuner med kvalifiserte og tilgjengelige ansatte. Og vi ønsker fagmiljøer som har kunnskap både om innbyggerne og ytre faktorer som har betydning. De som bor i kommunen har gode forutsetninger for å sette slik lokalkunnskap inn i et helhetlig perspektiv. Det forutsetter et variert utvalg av boliger som skaper en dynamikk slik at både unge, eldre, enslige og barnefamilier har mulighet til å bo i kommunen.

Mange vil kun bo i byer. Ikke bare fordi det er der det største arbeidsmarkedet er, men også på grunn av kvalitetene som byene har. Den store etterspørsel etter sentrale boliger i de største byene gir sterk boligprisvekst. Noe som igjen gjør det vanskelig å etablere seg som ung eller enslig. Den viktigste løsningen på prisgaloppen er å bygge flere boliger.

De som ønsker å bo i distriktene, bør bli stimulert til det. Men som rapporten viser finnes det flere distriktskommuner med attraktive arbeidsplasser, men som ikke har tilgjengelige boliger. Kommunal boligpolitikk kan være svaret på økt sysselsetting og et næringsliv som går bra. Vellykket boligpolitikk kan også gi befolkningsvekst og dermed økt skatteinngang.

Ved at distriktene blir mer aktuelle å bosette seg i, gir det en vinn-vinn situasjon både for byene og distriktene. Det er på høy tid at lokale og nasjonale politikere er bevisst på at god boligpolitikk er et av de viktigste tiltakene for å nå mange andre politiske mål.