– Vi i NBBL mener det er riktig av regjeringen å begrense pengebruken. Budsjettet bør samtidig gi tilstrekkelig handlingsrom til å avhjelpe de gruppene som er særlig hardt rammet av dyrtiden og som bekymrer seg for om de kan betale regningene sine neste måned. En nøytral linje i budsjettpolitikken er derfor riktig nå, sier Hilde Karoline Midsem, sjefsøkonom i NBBL.

NBBL har lenge sett med bekymring på den lave omsetningen av nye boliger og de få igangsettelsene av nye boligprosjekter. Salget av nye boliger er hittil i år nær halvert fra normalnivået siste ti år. Som et resultat har boligbyggingen falt som en sten siden høsten i fjor. Antall igangsettingstillatelser hittil i år er på sitt laveste siden 2010.

– Behovet for boliger vil ikke forsvinne, og gapet mellom behov og boliger som ikke bygges, blir stadig større. Her bør regjeringen benytte den muligheten som finnes akkurat nå, ved å legge til å legge til rette for bygging av boliger det er stort behov for, men som ikke bygges nå grunnet markeds- og renteuro, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Blant forslagene fra NBBL er å bygge gi Husbanken en større rolle, iverksette eldreboligbygging og flere utleieboliger. I tillegg mener vi at tilskudd til utleieboliger bør gjeninnføres permanent.

– I Hurdalsplattformen står det allerede et forslag om trygghetsboliger for eldre, og erfaringene fra blant annet Sverige er svært positive. Å sette i gang slike prosjekter nå, ville vært særdeles klokt og kunne både vært et viktig sosialt bidrag og flyttet oss vekk fra kanten av stupet i nyboligmarkedet, men dessverre er det satt av alt for lite penger til å kalle det en skikkelig satsning, avslutter Fredriksen.

NBBL foreslår også følgende tiltak for å hjelpe førstegangsetablerere inn på boligmarkedet:

  • Startlån til ungdom som ikke har mulighet til å spare opp til egenkapital, men som har betjeningsevne for et boliglån.
  • Boligkjøpsmodeller som del-eie og eie til eie til flere. I dag er disse modellene en løsning for husstander med betjeningsevne, men som mangler egenkapital. Hvis kommune/Husbank går inn i slike modeller, kan dette være en løsning for flere førstegangsetablerere
  • Styrket BSU-ordning

Les også: Stortinget må levere én milliard til ENØK i statsbudsjettet