Vedtekter for Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Sist endret 10. juni 2020

Kapittel 1: Innledende bestemmelser


§ 1-1 Foretaksform og formål

(1) Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er et samvirkeforetak og en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge.

(2) NBBL skal fremme boligbyggelagenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i NBBLs og datterselskaps virksomhet. NBBL skal videre arbeide for boligbyggelagenes felles interesser, samt påvirke myndighetene slik at det føres en aktiv og bærekraftig bolig- og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer i boligbyggelagene rett til en god bolig og et godt bomiljø.

(3) NBBL har forretningskontor i Oslo kommune.


§ 1-2 Norske Boligbyggelag – boligsamvirket - samvirke

(1) Norske Boligbyggelag er fellesbetegnelsen på NBBL og de boligbyggelag som er medlemmer av NBBL.

(2) Boligsamvirket er fellesbetegnelsen på NBBL, boligbyggelagene som er medlemmer av NBBL, disse boligbyggelagenes medlemmer og deres tilknyttede borettslag.

(3) NBBL er en del av samvirkebevegelsen nasjonalt og internasjonalt. NBBL samarbeider med samvirke i Norge gjennom medlemskap i Samvirkesenteret og internasjonalt gjennom medlemskap i International Cooperative Alliance (ICA).


§ 1-3 Virkemidler

(1) NBBL skal fremme sitt formål ved å

 • arbeide for at boligbyggelagene får ramme- og arbeidsvilkår som styrker deres konkurransedyktighet og gjør dem best mulig egnet til å ivareta sine medlemmers behov
 • ivareta boligbyggelagenes felles interesser overfor myndigheter, andre organisasjoner og bransjer både nasjonalt og internasjonalt og overfor samfunnet for øvrig
 • bidra til et høyt faglig nivå gjennom opplysnings- og kursvirksomhet, arbeide for god yrkesetikk og skape arenaer for kontakt og erfaringsutveksling mellom boligbyggelagene
 • yte service og tjenester til boligbyggelagene såfremt dette ikke virker konkurransevridende eller hindrer konkurranse mellom boligbyggelagene
 • drive utviklingsarbeid innenfor områder som er av særlig betydning for boligsamvirket

Kapittel 2: Medlemskap og medlemsplikter


§ 2-1 Medlemmer

(1) Bare boligbyggelag kan bli medlemmer.

(2) Søknad om medlemskap avgjøres av styret.


§ 2-2 Andelsinnskudd

(1) Nye medlemmer skal betale andelsinnskudd på kr 100 000,-.

(2) Innskuddene forrentes ikke.

(3) Medlemmenes ansvar for NBBLs forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet.


§ 2-3 Medlemmenes plikter

(1) Medlemmene plikter å gi NBBL generelle opplysninger om sin virksomhet på en måte som gir grunnlag for boligpolitisk aktivitet og for erfaringsutveksling mellom lagene. Medlemmene skal sende regnskaper, årsmeldinger og alle vedtektsendringer til NBBL.


§ 2-4 Kontingent

(1) Medlemmene skal betale kontingent. Kontingenten fastsettes av landsmøtet.


§ 2-5 Utmelding og utelukking

(1) Medlem kan tre ut ved å sende skriftlig melding til styret. Utmelding med virkning fra førstkommende årsskifte må være mottatt senest 30.06. Utmelding etter 30.06 får først virkning 12 måneder etter at den er mottatt. Boligbyggelag som er medlem på tidspunkt for forfall av kontingent skal betale kontingent for hele året.

(2) Styret kan med en måneds skriftlig varsel utelukke et medlem hvis det har krenket NBBL ved vesentlig mislighold eller når tungtveiende grunner tilsier utelukking. Medlemmet kan kreve at styret legger utelukkingen fram for landsmøtet. Kravet har utsettende virkning.

(3) Utmeldt eller utelukket medlem har ikke krav på å få tilbakebetalt andelsinnskuddet.

Kapittel 3: Landsmøtet


§ 3-1 Landsmøtets myndighet

(1) Landsmøtet er NBBLs øverste myndighet.


§ 3-2 Tidspunkt og sted for landsmøtet

(1) Ordinært landsmøte holdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av foregående regnskapsår.

(2) Landsmøtet holdes i Oslo med mindre landsmøtet vedtar at neste års landsmøte skal holdes et annet bestemt angitt sted.

(3) Ekstraordinært landsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, når 1/10 av medlemmene eller revisor forlanger det skriftlig og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.


§ 3-3 Varsel om og innkalling til landsmøtet

(1) Innkalling til ordinært landsmøte skal skje med minst to måneders varsel. Sakliste og forslag som skal behandles skal være sendt medlemmene senest 20 dager før møtet. Forslag som et medlem ønsker behandlet på ordinært landsmøte, skal føres opp på saklista når styret har mottatt krav om det i så god tid at det kan tas med i innkallingen.

(2) Ekstraordinært landsmøte holdes innen en måned etter at kravet er satt fram. For ekstraordinært landsmøte skal innkalling, sakliste og forslag sendes slik at det er kommet fram senest en uke før møtet skal holdes.


§ 3-4 Landsmøtets sammensetning

(1) Landsmøtet består av en - 1 - representant fra hvert medlemslag, samt 100 representanter som fordeles mellom medlemslagene slik: Lagenes medlemstall pr. 1. januar året før deles med 2-4-7-11-16-22-29-37 osv. Representantene tilfaller de lag som har størst kvotienter. Har flere lag samme kvotient, foretas loddtrekning.

(2) Sammen med innkallingen til landsmøtet sender NBBL melding om lagenes representantantall.

(3) Lagene bør tilstrebe en tilnærmet lik representasjon av begge kjønn til deltakelse på landsmøtet.

(4) Styrets leder og daglig leder plikter å være tilstede på landsmøtet. Ansatte i NBBL eller dets datterselskaper kan ikke velges som representanter til landsmøtet.

(5) Det er kun medlemmer registrert pr. 31.12. året før som kan sende representanter til landsmøtet.

(6) Styret kan innvilge søknad fra medlem om å sende observatør til landsmøtet, i tillegg til dets ordinære representanter.


§ 3-5 Stemmerett

(1) Medlemslaget har like mange stemmer som de har representanter i henhold til § 3-4 (1) og (2).

(2) Laget kan bestemme at en av dets representanter kan stemme på vegne av en eller flere av lagets øvrige representanter. Representanter som deltar uten stemmerett har tale- og forslagsrett.

(3) Ingen lag kan avgi stemme på vegne av annet lag.

(4) For å ha stemmerett på landsmøtet må det medlem som representeres ha overholdt sine forpliktelser etter § 2-4.


§ 3-6 Saker som skal behandles på landsmøtet

På ordinært landsmøte skal disse sakene behandles:

 1. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap
 2. Godtgjørelse til revisor og tillitsvalgte.
 3. Innkomne forslag.
 4. Valg.
  1. Styrets medlemmer og varamedlemmer, jf § 5-1 (1) og (2)
  2. Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer, jf § 4-1 (1)
  3. Valg av revisor når det er framsatt forslag om det i innkallingen.


§ 3-7 Møteledelse og protokoll

(1) Landsmøtet velger møteleder. Møteleder skal sørge for at det føres protokoll. Vedtak skal tas inn i protokollen sammen med stemmetall. Liste over landsmøtets representanter skal legges ved protokollen.


§ 3-8 Avstemning

(1) Vedtak på landsmøtet krever flertall av de avgitte stemmer, hvis ikke annet framgår av loven eller vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det styreleder slutter seg til.

(2) Valgene foregår skriftlig dersom ikke noe annet er bestemt. For å bli valgt kreves mer enn halvparten av alle avgitte stemmer. Dersom et slikt flertall ikke foreligger ved første gangs votering, skal det foretas ny avstemning blant de kandidater som har fått flest stemmer ved den første avstemningen.

Kapittel 4: Valgkomité


§ 4-1 Størrelse og funksjonstid

(1) Valgkomiteen består av leder, samt 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valgkomiteens funksjonstid er ett år.


§ 4-2 Valgkomiteens oppgaver

(1) Komiteen innstiller til landsmøtet på kandidater til NBBLs styre og valgkomité. Valgkomiteen innstiller på godtgjørelse til styrets og valgkomiteens medlemmer.

(2) I sin innstilling bør valgkomiteen fremme kandidater til NBBLs styre og valgkomité som representerer forskjellige deler av landet. Tillitsvalgte i medlemslagene bør utgjøre minst en tredjedel av styrets medlemmer.

(3) Ved valg skal det tilstrebes en tilnærmet lik representasjon av menn og kvinner.

(4) Revisor eller ansatte i NBBL eller dets datterselskap kan ikke være medlem eller varamedlem til valgkomiteen eller styret, unntatt er ansattes representanter som nevnt i § 5-1 (1) siste punktum

(5) Ansatte som er valgt i henhold til § 5-1 (1) siste punktum trer ut av sine verv dersom de slutter i NBBL eller dets datterselskap.

Kapittel 5: Styret


§ 5-1 Styrets sammensetning, funksjonstid og møter

(1) Styret består av leder og 7 - 8 medlemmer, samt 3-4 varamedlemmer. Ett av styremedlemmene og varamedlemmet for dette kan velges av og blant de ansatte i NBBL og dets datterselskap.

(2) Leder og øvrige styremedlemmer velges for to år. Varamedlemmene velges for ett år. Fire styremedlemmer velges hvert år og i tillegg holdes suppleringsvalg ved behov. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

(3) Styremøte holdes så ofte som ledelsen og kontrollen av NBBL tilsier det. I tillegg holdes styremøter når et styremedlem eller daglig leder krever behandling av en bestemt sak.


§ 5-2 Styrets oppgaver

(1) Forvaltningen av NBBL hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal også føre tilsyn med den daglige ledelsen og virksomheten for øvrig.

(2) Styret ansetter og fastsetter instruks for daglig leder.

(3) NBBLs firma tegnes av styreleder eller nestleder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan gi prokura.

(4) Styret skal avgi innstilling om saker som legges fram for landsmøtet.


§ 5-3 Styrets vedtak

(1) Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som skal behandles uten møte. Årsregnskap og årsberetning skal alltid behandles i møte.

(2) Styret kan treffe vedtak når minst 5 medlemmer er til stede og minst 5 er enige. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Denne skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmene.

Kapittel 6: Diverse


§ 6-1 Anvendelse av årsoverskudd – konsernbidrag

(1) Årsoverskudd godskrives NBBLs egenkapital.

(2) NBBL kan yte konsernbidrag til andre foretak i konsernet


§ 6-2 Revisor

(1) NBBLs regnskaper skal revideres av en statsautorisert revisor. Revisor skal delta på landsmøtet når det skal behandles saker som gjør dette nødvendig. Utover dette har revisor rett til å være tilstede.


§ 6-3 Vedtektsendringer

(1) Landsmøtet kan vedta å endre disse vedtekter med 2/3 flertall dersom ikke loven stiller strengere krav, jf samvirkeloven § 54 annet ledd.


§ 6-4 Oppløsning og fordeling av nettoformuen

(1) Vedtak om frivillig oppløsning er bare gyldig dersom det er vedtatt på to på hverandre følgende ordinære landsmøter. På begge landsmøter kreves at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for oppløsning.

(2) Medlemmene har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i NBBL etter at NBBLs forpliktelser er dekket. Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål som er mest mulig beslektet med NBBLs formål.

Norske Boligbyggelags Landsforbund ble stiftet på konstituerende generalforsamling 17.-18. juni 1946. På dette møtet ble det også fastsatt vedtekter for NBBL. Vedtektene har blitt endret en rekke ganger senere. En totalrevisjon fant sted på NBBLs kongress i Bergen 28. september 1991. Senere endringer har funnet sted på NBBLs landsmøter 15. juni 1993, 15. juni 1994, 14. juni 1995, 14. juni 1996, 17. juni 1997, 13. juni 2001, 17. juni 2009, 16. juni 2010, 16. juni 2011, 13. juni 2012, 7. desember 2012, 11. juni 2013. En ny totalrevisjon av vedtektene fant sted på NBBLs landsmøte 11. juni 2014. Sist endret på NBBLs Landsmøte 10. juni 2020.