Vi lever stadig lenger. Dersom denne nokså lineære utviklingen fortsetter, vil det ikke være lenge til vi lever til vi er langt over 100 år. Dette er viktig å ta med seg, også når vi skal planlegge framtidens boligsektor.

Forventet levealder er en av få utviklingstendenser som har vært lineær. Unntaket er en dupp ned grunnet spanskesyken rundt 1918 og under 2. verdenskrig. I 2005 presenterte SSB en vurdering av forventet levealder frem til 2060 basert på en modellframskrivning (Lee Carter-modellen) SSB Økonomisk analyser 6/2005 Basert på modellen anslås det av levealderen for kvinner kan øke til ca. 90 år, og for menn til 86 år i 2060. Dette forklares med ulike medisinske framskritt, økt levestandard og reduksjon i antall ulykker. FN-sambandet har regnet ut at forventet levealder i Norge i 2095 vil være 91 år, så det er ikke så langt unna SSBs prognoser.

SSB har også i sitt arbeid vurdert om det er noen øvre grense for levealder. Jo høyere forventet levealder er, desto vanskeligere kan det være å forskyve den ytterligere – eller? Noen framtidsforskere tror at vi kan leve mye lenger, slik som amerikaneren Michio Kaku. Han har pekt på fire faktorer som kan forlenge livslengden til nye generasjoner:

  1. Nye behandlingsmetoder mot hjertesykdommer og kreft. Anslag for økt livslengde: 15 år
  2. Nye organer. Anslag for økt livslengde: 10 år
  3. Bruk av hormoner. Anslag for økt livslengde: 10 år
  4. Forsinkelse av aldringsprosessen. Anslag for økt livslengde: 15 år

Hvis Kakus spådommer stemmer, kan barna våre kanskje leve til de blir 130 år. Om dette fremtidsbildet er realistisk eller ei skal ikke jeg vurdere, men tenk så mye som har skjedd innen vitenskap og teknologi de siste tiårene! Og statistikken viser jo at vi faktisk lever lenger enn tidligere generasjoner. Jo lenger vi lever, jo lenger har vi behov for en god bolig å bo i, enten vi blir 91 eller 130 år.

Fortsatt økende forventet levealder er en avgjørende forutsetning når framtida skal planlegges – spesielt boligsektoren. Det bygges for lite i dag – særlig i pressområder, og mange boliger er ikke tilpasset den stadig økende mengden eldre. Vi kommer til å trenge enda flere boliger, ikke minst boliger som gjør at seniorer og eldre kan bo trygt og godt. Da må vi både bygge nye boliger og rehabilitere eksisterende bygg tilpasset denne gruppen.

Det blir sannsynligvis forholdsvis færre barnefamilier framover, mens vi får et samfunn av friske og aktive seniorer og eldre. Dette vil ikke være en ensartet gruppe, men en gruppe med mange ulike ønsker og behov. Vi trenger en variert boligsammensetning. Noen ønsker å realisere småbruksdrømmen, andre vil heller bo sentrumsnært i en lettstelt leilighet, mens noen kan tenke seg å bo i ulike former for bofelleskap. Et annet viktig hensyn å ta for framtidig boligvekst, er bærekraft. Det blir da spesielt viktig å oppgradere de boligene som allerede er bygd, slik at de kan bli gode boliger i flerfoldige tiår framover.

Tilbake
Forfatter
Bente Johansen
Spesialrådgiver
bj@nbbl.no
@bentejohans1