Det er ønskelig at eldre kan bo lengst mulig i egen bolig – dessverre er ikke alle boliger spesielt godt egnet for eldre den dagen helsa svikter. Noen kan av ulike årsaker ikke ta grep om egen bosituasjon, ergo er det viktig at de riktige tiltakene er på plass. Målet om at flere kan bo hjemme lenger blir ikke tilstrekkelig fulgt opp i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. Til tross for at dette er tiltak samfunnet som helhet vil tjene på, er statsbudsjettet rett og slett for puslete.

Altfor lite i støtte til heis

Eldre lavblokker kan være gode eldreboliger – både for de som bor der og for eldre som bor i nabolaget. Husbanken har i 2019 kroner 45 mill. i støtte til heis, og de får ikke en krone mer i neste års budsjett til tross for at behovet i alle fall er fem-seks ganger så stort. En rekke borettslag rundt om i landet er nå klare til å sette i gang, men de er avhengige av at 40 prosent av kostnadene dekkes av tilskudd.

Hadde regjeringen økt tilskuddet, kunne mange flere eldre blitt boende trygt og godt i mange år framover. Alternativet for mange eldre i blokker uten heis, er sykehjem og omsorgsboliger – svært dyre alternativ for det offentlige. Det er synd at det ikke satses mer på heistilskudd når forskning både fra Norge, Sverige og Finland viser at investering i heis er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Trygghetsboliger – heller ikke i år kom ordningen

Regjeringen har i to regjeringsplattformer hatt trygghetsboliger på dagsorden. Derfor hadde NBBL håp om at den i år fikk på plass slik ordning der investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem også kan nyttes til trygghetsboliger. Slike boliger er spesielt egnet for eldre som ikke har behov for heldøgns omsorg, men som har behov for trygghet og bistand i sin bosituasjon de ikke kan få i nåværende bolig.

Trygghetsboliger vil være noe mellom en omsorgsbolig med heldøgns omsorg og en ordinær bolig. Det kan være både nye boliger og brukte boliger, og kanskje helst integrert i ordinære boligprosjekt. I Sverige er trygghetsboliger en suksess, og der ytes det tilskudd til å investere og drifte i slike boliger.

Selv om det i 2020-budsjettet ikke kom penger til trygghetsboliger, er ikke saken helt død. Regjeringen sier tross alt at de jobber med saken for å følge opp et stortingsflertall som ønsker slike boliger vurdert, men NBBL ser ikke behovet for mer utredning nå – se til Sverige og sett i gang!

Tilbake
Forfatter
Bente Johansen
Spesialrådgiver
bj@nbbl.no
@bentejohans1
Neste innlegg
Enorm kraft i små hverdagsfellesskap
Forrige innlegg
Hvem bestemmer vedlikehold og oppgraderinger i borettslag?