Taket på boligblokker har høy verdi. Bygges det på et par etasjer, er det mulig å nå viktige bærekraftsmål.

At hustak kan betraktes som uutnyttede boligtomter bør langt flere borettslag og sameier tenke over. Derfor haster det med byggfaglige vurderinger og boligpolitiske virkemidler.

Innovasjon på tak

NBBL deltar i et prosjekt med støtte fra Innovasjon Norge for å utrede potensialet for å bygge på toppen av blokker, fortrinnsvis et par nye etasjer i tre. Siden treindustrien står bak prosjektet er det ikke til å undres at påbygget er tenkt snekret i tre. Men uansett er det en stor fordel at påbygget består av en forholdsvis lett konstruksjon. Det er selvsagt grenser for hvor mye ekstra vekt boligblokka tåler på sitt tak.

At man står overfor mange tekniske og økonomiske utfordringer ved påbygg på eksisterende bygg, sier seg selv. Så hvorfor skal man da overhodet tenke i denne retning? Jo, fordi slike påbyggingstiltak helt åpenbart ivaretar flere bærekraftmål. Men skal man få til det, må et påbygg skje samtidig med større rehabilitering av hele boligblokka. Og det er nettopp det som er tanken i prosjektet som har fått offentlig innovasjonsstøtte.

Potensiale, men også barrierer

Aktuelle mål for slik oppgradering er bedre tomteutnyttelse, etterinstallasjon av heis, energieffektivisering, solceller, mer variert boligsammensetning og forskjønnelse av bygninger og uteområdet. I beste fall står man igjen med et mer miljø- og bevegelsesvennlig boligbygg med lave driftskostnader i lang tid framover.

Selv om slike boligutbedringstiltak er helt i tråd med visjoner for bærekraftig byutvikling, er det ikke vanskelig å identifisere en flom av utfordringer og barrierer. Økonomisk risiko, kostnadsfordeling og interessekonflikter mellom folk i blokka, er bare noen av stikkordene. Og da kommer naturligvis fort spørsmålet: Hvor sannsynlig er det at mange borettslag og sameier vil gå løs på en slik utfordrende oppgave?

Byfornyelse

I dag er ikke det veldig sannsynlig. Jeg tror en klar kobling til byfornyelse er helt avgjørende for å få fram en god del slike prosjekter. Byfornyelse er ikke borettslag og sameiers ansvar, men først og fremst bykommunenes. Hvis kommunene ønsker mer påbygg på eldre blokker, må de legge forholdene til rette for at eierne av blokkene fatter interesse for det. Da må i alle fall to ting komme på plass:

  1. Gjennomarbeidede tekniske og økonomiske «typeløsninger» for påbygg av blokker. Det er helt nødvendig for at borettslag og sameier kan gå inn på slike løsninger uten å ta på seg stor økonomisk risiko.
  2. Det må utvikles et virkemiddelapparat – inklusive økonomiske stimuleringsordninger – som gjør det attraktivt for styrene i borettslag og sameier å gå inn i planlegging av påbygg.

Ingenting av dette er på plass i dag, men det aktuelle innovasjonsprosjektet vil forhåpentligvis bidra på det første punktet. Når det gjelder punkt 2. er det å håpe at gjennomføringen av dette og andre forsøksprosjektet kan bidra til at lokale bypolitikere ser at det her faktisk er et potensiale for bærekraftig byutvikling. Og at politikerne helst samtidig ser behovet for en mer aktiv politikk for utvikling av bedre rammebetingelser.

Illustrasjon: Hugo André Mowinckel Nilsen, Treindustrien

Tilbake
Forfatter
Tore Johannesen
Spesialrådgiver
tj@nbbl.no