Boligen kan symboliseres med veggene som rammer inn livet vårt – i alle livets faser. En god boligpolitikk derimot, skaper rammene for levende og attraktive lokalsamfunn der folk ønsker å bo, jobbe og engasjere seg. Et sted man kan følge drømmene sine og ta del i fellesskapet. Et samfunn som gir grobunn for omsorg og inkludering.

Det første man ofte tenker på med ordet boligpolitikk er at det handler om å ha nok boliger til befolkningen, og aller helst til en overkommelig pris. Men har du noen gang reflektert over hvor viktig en god boligpolitikk er for å kunne nå de fleste andre politiske mål?

De aller fleste kommuner ønsker befolkningsvekst, blant annet fordi personskatt er en viktig inntektskilde. Det betyr interesse for å beholde dagens innbyggere, men også behovet for å tiltrekke seg nye. Da er gode og varierte boliger og tomter et godt virkemiddel.

De fleste kommuner ønsker seg et variert næringsliv. Da er det avgjørende med tilgang til ansatte med variert kompetanse og et kundegrunnlag som gjør næringslivet bærekraftig. Pendling er ikke optimalt, hverken for den enkelte eller miljøet. Boligpolitikken kan sørge for at de som jobber i kommunen også kan bo der.

Vi ønsker oss kommuner med kvalifiserte og tilgjengelige ansatte. Fagmiljøer som har kunnskap både om innbyggerne og ytre faktorer som kan påvirke lokalbefolkningens helse. Lokal og helhetlig kunnskap dannes best hos de som selv bor i kommunen.

Vi ønsker at oppvekstmiljøet til barna skal bestå av kloke og kunnskapsrike voksne. Barn og unge bærer på dårlige og gode erfaringer i livet. Derfor er det viktig med lokal kunnskap hos de som jobber med barn for å få et tilpasset læringsmiljø og trygge oppvekstvilkår. Derfor er det også en fordel med personell i skole og barnehage som bor i kommunen og kjenner miljøet på pulsen.

For en ressurs frivilligheten er! Vi legger ned betydelig innsats i frivillighet og lokale organisasjoner. Innbyggere som er aktive i frivillige lag og foreninger er dessuten en medvirkende årsak til at vi kan lykkes med integrering og redusere ensomhet. Slike relasjoner har stor betydning for hvordan livene i kommunen er. Erfaring tilsier at frivillig innsats skjer mest i den kommunen man bor i.

Et rikt kulturliv gir energi, både for de som deltar og de som bare opplever. Et bredt kulturliv gjør kommunenes innbygger rik på opplevelse. Kultur er integrering. Kultur er næring. Kultur er mangfold. Kultur er samhold. Det er mest naturlig å engasjere seg i kulturlivet der man bor. Derfor er boligpolitikk så viktig for kulturlivet.

Det er ønskelig at de som velges som politikere representerer et bredt utvalg av befolkningen. For at unge, gamle, kvinner, menn, og folk av ulik opprinnelse og kultur skal bli representert i kommune- og bystyrene, må alle disse gruppene bo i kommunen for å kunne stille til valg som folkevalgt. Allsidig boligpolitikk danner grunnlag for et allsidig lokaldemokrati!

Tilgang til egen bolig er et av de viktigste velferdsgodene i et samfunn. Det skaper trygghet, identitet og fellesskap. De som eier sin egen bolig tar også i større grad ansvar for nærmiljøet. Derfor er eierlinja i boligpolitikken viktig å opprettholde. Tilgjengelige boliger for flest mulig er velferdspolitikk i praksis.

Et variert utvalg av boliger vil skape en dynamikk som gjør at unge, eldre, enslige og barnefamilier vil ha mulighet til å bo i kommunen i ulike faser. Tilstrekkelig og riktig boligbygging er løsningen. Det kan også innebære å skape boligområder som gir landsbyfølelse i byen og byfølelse i bygda. Boligutvikling er en viktig faktor for kommunes attraktivitet.

Jeg oppfordrer alle lokalt folkevalgte til å se de politiske sakene i en sammenheng. Da mener jeg boligpolitikk vil åpenbare seg som en viktig – kanskje den viktigste innsatsfaktoren for å nå mange andre politiske mål. Spesielt hvis målet er å skape gode lokalsamfunn. Og hvilken politiker vil ikke det?

Tilbake
Forfatter
Tonje Rock Løwer
Kommunikasjonsdirektør
trl@nbbl.no
@tonjerock
Neste innlegg
Hvorfor er rentene blitt så lave?
Forrige innlegg
Heissatsing ble vinn-vinn