Kommunal- og forvaltningskomitéen

Budsjettet må bidra til at kapasiteten i bygge- og anleggsbransjen ikke bygges ned for mye

Husbankens rolle er svekket over tid. Dens oppgave nå er først og fremst å sikre boliger til de aller mest vanskeligstilte. Det er et for begrenset mandat i forhold til behovet. Uten boligpolitiske virkemidler er det krevende å løse mange av utfordringene i boligsektoren. Det er spesielt viktig i dagens vanskelige situasjon for byggebransjen at Husbanken brukes aktivt.

NBBL foreslår utvidelse av startlånordningen til å omfatte ungdom i etableringsfasen med betjeningsevne, men uten mulighet til å spare opp tilstrekkelig egenkapital. Husbanken må også styrkes med tilskudd til heis i eldre lavblokker, tilskudd til tilstandsvurdering for å bidra til oppgradering av eksisterende boliger og tilskudd til utleieboliger og forsøk med nye boligmodeller.

Her kan du lese NBBLs høringsinnspill til komiteen

Energi- og miljøkomitéen

Enovas støtteprogram for energikartlegging og forbedring av energitilstand med moden teknologi må bli langsiktige og forutsigbare

Dersom Norge skal nå utslippsmål for 2030, og samtidig redusere behov for ny kraft i urørt natur, må energibruken i bygg raskt ned. Midlene som stilles til disposisjon for gjennomføring av handlingsplan for energieffektivisering i bygg er langt fra tilstrekkelig for å spare elektrisitet i det tempo som er nødvendig.

NBBL ber derfor komiteen sørge for at Enova og Husbanken styrkes. Handlingsplanen må følges opp med måling og rapportering hvis den skal ha noen verdi.

Her kan du lese NBBLs høringsinnspill til komiteen

Finanskomitéen

Legg til rette for boligbygging der markedet ikke fungerer

Antall igangsettinger av nye boliger har falt kraftig så langt i år. Fall i boligbyggingen vil medføre boligknapphet – særlig i pressområder – noe som kan gjøre det enda vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet.

For at boligbyggingen igjen kan gjenopptas når markedssituasjonen tilsier det, er det nødvendig at det er tilgjengelig og kompetent arbeidskraft i bransjen. Derfor mener NBBL det er viktig at frigjort kapasitet settes i arbeid. Dette kan gjøres ved å legge til rette for bygging av boliger der markedet ikke fungerer. Dessuten må statlige og kommunale myndigheter forenkle regelverk, effektivisere og digitalisere prosesser og ikke minst redusere behandlingstiden i reguleringsprosesser.

Her kan du lese NBBLs høringsinnspill til komiteen

Helse- og omsorgskomitéen

Gode boliger er avgjørende for at eldre kan bo trygt i egen bolig.

Norge trenger eldreboligpolitikk og boligpolitikk som støtter opp under omsorgspolitikken. NBBL ser svært positivt på regjeringens arbeid med et eldreboligprogram som oppfølging av stortingsmeldingen «Bu trygt heime», men det er viktig at nødvendige virkemidler legges inn i programmet.

Det er fall i boligbyggingen og god kapasitet til bygging av trygghetsboliger, omsorgsboliger, og andre boliger til spesielle grupper. I tillegg til å løse boligbehovet for grupper som vanskelig får dekket sitt behov i et ordinært marked, vil dette også bidra til å holde aktivitet og kompetanse i byggenæringen.

Her kan du lese NBBLs høringsinnspill til komiteen