Dette kommer frem i den fjerde publiseringen av NBBLs boligmarkedsbarometer. De fire første månedene som undersøkelsen er gjennomført viser en liten nedgang fra mars til april, men oppgang i både mai og juni. Barometeret har ligget i positivt territoriet gjennom hele våren.

62 prosent tror på stigende boligpriser

Fra første måling i mars har andelen som tror på stigende boligpriser økt fra 53 til 62 prosent. Det er særlig i hovedstaden og på Østlandet at vi finner de største optimistene, hvor om lag syv av ti tror på stigende boligpriser. Andelen som forventer boligprisfall har vært stabilt lav i størrelsesorden 6-7 prosent.

Godt kommunisert renteoppgang

Forrige rentemøte i Norges Bank bekreftet at sentralbanken forventer å øke styringsrenten i september. Det er da over syv år siden forrige renteøkning. Norges Bank har likevel nådd frem med budskapet når hele syv av ti respondenter forventer økt rente det neste året.

Optimisme i norsk økonomi

Positiv utvikling i norsk økonomi fører til at kun seks prosent er bekymret for å miste jobben det neste året. Økt sysselsetting og lav arbeidsledighet øker sannsynligheten for at husholdningene gjør større investeringer, slik som boligkjøp.

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 07.05-14.05. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned fremover.

De tre spørsmålene som stilles hver måned

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:
Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret = (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (55,0-70,4+57,4) / 3 = 14