51 prosent tror på stigende boligpriser det neste året

Andelen som tror på stigende boligpriser neste 12 måneder faller fra 52 prosent i april til 51 prosent i dag. Detaljene viser at troen på stigende boligpriser er sterkest i byene. Størst optimisme finner vi fortsatt i Oslo/Akershus hvor hele 66 prosent tror på stigende boligpriser. På Sør- og Vestlandet er optimismen mer avdempet og kun 36 prosent tror på stigende boligpriser.

Åtte av ti forventer høyere boliglånsrente

Norges Bank forventer å øke styringsrenten fra 1,0 til 1,25 prosent i juni. De har også åpnet for at det kan komme enda en renteheving i løpet av andre halvår. Befolkningen har fått med seg beskjeden, og til tross for to renteøkninger det siste året, er det fortsatt om lag åtte av ti som forventer økt rente kommende år. Detaljene fra undersøkelsen viser at renteforventningene i stor grad påvirkes av alder, blant de over 50 forventer 93 prosent økt boliglånsrente. Tilsvarende forventer kun 63 prosent av respondentene i 20-årene økt boliglånsrente.

Et sterkt arbeidsmarked fungerer som en motvekt til økt rente

Som en følge av oppgangstider i norsk økonomi er arbeidsledigheten lav og lønnsveksten tiltagende. Kun seks prosent er bekymret for å miste jobben det kommende året. Det fungerer som en motvekt mot de kommende renteøkningene.

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 14.-20. mai. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret =  (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (42,4-81,1+58,9) / 3 = 6,7