De siste ukene har gatene myldret av politiske partier på frierferd, og det skorter ikke på kreativt valgmateriell, karameller og kaffe. Men hva skal egentlig kommunen din gjøre for unge førstegangskjøpere, og er det egentlig sånn at politikerne mangler mål og mening med byutviklingen? Vi hjelper deg med å kartlegge den beste boligpolitikken i din kommune, og har laget fem spørsmål som du bør stille dine lokalpolitikere.

 1. Har kommunen en egen plan for boligpolitikk? Alle kommuner bør ha en tydelig boligpolitisk strategi eller plan som beskriver kommunens ambisjoner i boligpolitikken og hvilke virkemidler som skal realisere disse. Planen bør sikre at boligproduksjon, boligtyper, bomiljø, infrastruktur og utbygging av øvrige tjenester sees i sammenheng. Vil du bidra til å skape en helhetlig boligpolitikk som også inviterer innbyggerne til medvirkning og samarbeid?
   
 2. Hvordan vil kommunen sikre nok byggeklare tomter? Det viktigste kommunen gjør i møtet med befolkningsvekst og økt boligbehov er å sørge for at det bygges nok boliger. Det er kommunens oppgave å følge opp befolkningsprognoser gjennom å regulere tilstrekkelig med tomter. Flere ferdigregulerte tomter kan gjøre boligutbyggingen mer effektiv og bidra til å dempe presset i boligmarkedet, og her kan kommunen ta en aktiv planrolle.
   
 3. Hvordan vil du hjelpe ungdom og andre førstegangskjøpere inn på boligmarkedet? For mange lar ikke et boligkjøp seg gjøre uten hjelp fra foreldre eller kommunen. Er det nok kommunale boliger og utleieboliger i kommunen? Kan kommunen bidra til at det etableres såkalte leie-til-eie-prosjekter eller lignende? Tilbys det nok små leiligheter med en overkommelig pris som er beregnet på ungdom og førstegangskjøpere?
   
 4. Hvordan vil du jobbe for at eldre kan bo lengst mulig i eget hjem? De aller fleste eldre har ressurser til å tilpasse sin egen boligsituasjon, men iblant er det nødvendig med hjelp fra kommunen. Å tilrettelegge for etterinstallering av heis er et tiltak kommunene kan få særlig mye igjen for – både i form av økt bokvalitet for eldre og et mindre behov for institusjonsplasser. Tiltaket kan utsette flytting til omsorgsbolig med flere år, om det i det hele tatt blir nødvendig.
   
 5. Samarbeider dere med de lokale boligbyggelagene? Samarbeid med boligbyggelagene kan omfatte utbygging av omsorgsboliger, men kanskje aller mest i helt vanlige boligprosjekter kan kommunen dra nytte av en tettere dialog med utbyggere. Kanskje er det mulig å gjøre enkle tilpasninger i byggeprosjekter som gjør at nettopp gruppen som sliter på boligmarkedet i din kommune får et bedre eller mer tilpasset tilbud?

Godt valg!

;