Moderat optimisme

Andelen som tror på stigende boligpriser har økt fra 44 prosent i oktober til 47 prosent i dag. Kun 13 prosent tror på boligprisfall. Boligprisforventningene bryter dermed den fallende trenden fra forsommeren og forventningene fremover er preget av moderat optimisme. Befolkningen er fortsatt noe mer optimistiske på Østlandet. Faktorer som urbanitet, utdannelse, inntekt og belåningsgrad påvirker forventningene i mindre grad.

Åtte av ti forventer økt boliglånsrente

Norges Bank prognoser tilsier to renteøkninger i løpet av 2019. Det har de fleste fått med seg, og hele 82 prosent forventer økt boliglånsrente i løpet av det neste året. Det er likevel fire prosentpoeng mindre enn i forrige måling. Alderen påvirker renteforventningene, og blant de over 50 år forventer 90 prosent økt rente. Tilsvarende forventer 66 prosent av de mellom 18-29 år økt boliglånsrente.

Stor jobbtrygghet

Kun fem prosent av befolkningen er bekymret for å miste jobben, om lag uendret fra oktober. Det gir optimisme i boligmarkedet. Tilstrekkelig jobbtrygghet er avgjørende for at unge førstegangskjøpere skal ta steget inn i boligmarkedet. Svarene i undersøkelsen indikerer at boligkjøperne legger større vekt på fordelene ved jobbsikkerhet og lav arbeidsledighet, kontra ulempene ved økte lånekostnader.

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 13-19 november. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret =  (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (34,0-81,0+55,0) / 3 = 2,6