Dette kommer frem i den femte publiseringen av NBBLs boligmarkedsbarometer. Barometeret måler stemningen i boligmarkedet og baserer seg på befolkningens forventninger til boligprisene, rentenivået og arbeidsmarkedet. Barometeret er først og fremst egnet til å så noe om boligprisutviklingen på kort sikt.

58 prosent tror på stigende boligpriser

Andelen som tror på stigende boligpriser har falt fra 62 til 58 prosent i løpet av sommeren. Men med kun seks prosent som tror på boligprisfall kan vi konkludere med at optimismen fortsatt er nokså godt forankret i befolkningen. Optimismen er noe høyere i hovedstaden og nærliggende byer rundt Oslofjorden enn i resten av landet.

Åtte av ti forventer økt boliglånsrente

Stadig flere tar innover seg at Norges Bank sannsynligvis setter opp renten allerede i september. Det kan bli den første av i alt seks-syv renteøkninger innen utgangen av 2021 ifølge bankens egen rentebane. I så fall vil de beste boliglånsrentene nærme seg fire prosent i løpet av tre år. Til tross for at mange nå forventer økte renteutgifter er det sannsynlig at den reelle effekten på norsk økonomi først merkes når renta faktisk økes.

Optimisme i arbeidsmarkedet

Økt sysselsetting og lavere arbeidsledighet fører til optimisme i arbeidsmarkedet. Kun seks prosent er noe eller veldig bekymret for å miste jobben det neste året. Høy jobbtrygghet øker sannsynligheten for større investeringer, slik som boligkjøp.

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 07.05-14.05. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:
Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret = (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (51,6-76,3+57,7) / 3 = 11,0

Du kan se opptak fra NBBLs frokostmøter på vår YouTube-kanal.