Hele 55 prosent tror på stigende boligpriser det neste året …

Andelen som tror på stigende boligpriser øker så vidt fra 54 i februar til 55 prosent i dag. Kun syv prosent av befolkningen tror på fallende boligpriser det neste året. Som tidligere er optimismen størst i hovedstaden og på Østlandet. Sørlendingene er noe mer dempet i optimismen, men som i landet som helhet, er det få som er bekymret for boligprisfall.

… til tross for forventninger om stigende rente

Norges Bank har økt styringsrenten til 1,0%, og den nye rentebanen åpner for én til to nye renteøkninger i løpet av 2019. Renteoppgangen er godt kommunisert og hele 76 prosent svarer at de forventer stigende boliglånsrente det kommende året. Utsikter til økte renteutgifter virker imidlertid ikke avskrekkende. Kanskje skyldes det at Norges Bank anslår at styringsrenten topper ut på beskjedne 1,75% først i 2022.

God utvikling i norsk økonomi forklarer optimismen

Både renteoppgangen og optimismen i boligmarkedet kan sannsynligvis tilskrives god utvikling i norsk økonomi. Arbeidsledigheten faller og lønnsveksten er tiltagende. Dette vises også i barometeret der kun åtte prosent er bekymret for å miste jobben det kommende året.

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 12.-18. mars. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret =  (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (48,1-73,1+55,0) / 3 = 10,0