Barometeret trosser dermed boligprisfallet i juli og varsler fortsatt optimisme, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

54 prosent tror på stigende boligpriser det neste året

Andelen som tror på stigende boligpriser neste 12 måneder er omtrent uendret fra forsommeren og ligger på 54 prosent. Kun seks prosent tror på boligprisnedgang. Troen på boligprisvekst er som før størst på Østlandet.

Færre tror på høyere boliglånsrente

Trumps handelskrig med Kina og svakere vekstutsikter internasjonalt har sådd tvil om renteoppgangen. Det har folket fått med seg og andelen som tror på renteoppgang har falt fra 82 til 71 prosent, den laveste andelen sin målingene startet i mars 2018.

Norge er annerledeslandet

Til tross for økt usikkerhet i internasjonal økonomi er det fortsatt god aktivitet i norsk økonomi, drevet av blant annet økte oljeinvesteringer. Dermed er det kun fire prosent som er bekymret for å miste jobben det kommende året.

En spennende høst

– Selv om det ulmer under overflaten i internasjonal økonomi er nordmenn altså fortsatt sterke i troen på egen økonomi og videre boligprisoppgang. Dersom Norges Bank setter renteøkningene på vent, så blir det en ekstra vitamininnsprøytning i høstens budrunder, men det er et tveegget sverd. Tiltar internasjonal uro vil ikke Norge gå klar og optimismen blir kortvarig. Vi går derfor en spennende høst i møte, kommenterer sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

Boligmarkedsbarometeret

Kilde: NBBL og Opinion AS

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 13.-19. august. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:
Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret =  (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (45,8-66,5+67,1) / 3 = 15,4

Vedlegg: Svarfordeling på delspørsmålene

Kilde: NBBL og Opinion AS