– Disse to faktorene kan gi økt press på visningene utover våren, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

58 prosent tror på stigende boligpriser

Andelen som tror på stigende boligpriser har økt fra 44 prosent i november til 58 prosent i februar. En betydelig oppgang som indikerer økt etterspørsel og temperatur i boligmarkedet. Særlig er det verdt å merke seg at hele åtte av ti tror nå på stigende boligpriser i Oslo, mens kun to prosent forventer prisfall. (Resterende 18 prosent venter uendrede priser eller har ingen formening).

– Når vi samtidig vet at det har blitt regulert og igangsatt færre boliger i Oslo de siste årene, så er det betenkelig. Allerede i dag sliter mange med å etablere seg på boligmarkedet i hovedstaden. En ny runde med høy prisvekst vil derfor være meget uheldig, sier Frengstad Bjerknes.

Stadig færre tror på økt boliglånsrente

Så sent som i desember forventet 63 prosent av husholdningene økte rentekostnader kommende år. Den andelen har nå falt til 47 prosent. Det er i stor grad de eldre respondentene som har endret rentesyn. I motsetning til tidligere har de nå mindre tro på renteoppgang enn yngre husholdninger.

Troen på egen inntektssikkerhet er fortsatt sterk

Den tredje og siste faktoren i boligmarkedsbarometeret tar temperaturen på arbeidsmarkedet/norsk økonomi ved å måle troen på egen jobbsikkerhet. Kun seks prosent er bekymret for å miste jobben neste 12 måneder. Denne faktoren er stabil og indikerer at nordmenn har god tro på egen og landets økonomi.

Boligmarkedsbarometeret

Kilde: NBBL og Opinion AS

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 11.-17. februar. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret = (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (49,6-39,3+55,1) / 3 = 21,8

Vedlegg: Svarfordeling på delspørsmålene

Kilde: NBBL og Opinion AS