NBBLs siste boligmarkedsbarometer viser at nordmenns forventninger til boligmarkedet avtar.

– Hovedbildet er fortsatt et marked i god balanse. Men andelen som tror på boligprisvekst har falt hver eneste måned siden forsommeren, noe som tyder på at boligmarkedet kjøles ned, fortsetter Bjerknes.

Færre tror på stigende boligpriser

Andelen som tror på stigende boligpriser har falt hver eneste måned fra 55 prosent i juni til 44 prosent i november. Utviklingen er ikke dramatisk, men indikerer at temperaturen i markedet dempes. Troen på stigende boligpriser er størst i hovedstadsområdet og i de omkringliggende byene, aller sterkest i troen på prisoppgang er østfoldingene.

Flest tror på økte rentekostnader

Samtidig som boligprisforventningene har blitt dempet det siste halvåret, har renten blitt satt opp. Siste prognose fra Norges Bank kan imidlertid tyde på at renten har nådd eller er nær toppen i denne omgang. Rentebanen indikerer nå «kun» 40 prosent sannsynlighet for renteøkning. Også blant husholdningene har det blitt færre som forventer økt rente, men fortsatt er det 62 prosent som ser for seg økte rentekostnader de neste 12 månedene.

God utvikling i norsk økonomi

Handelskrig, Brexit og svakere makrotall det siste halvåret har fått mye pressedekning. Enn så lenge merkes imidlertid uroen i liten grad i norsk økonomi og boligmarkedet. Norsk økonomi vokser rett over trend, det gir lav arbeidsledighet og økt lønnsvekst. Siste estimat fra SSB på de viktige oljeinvesteringene var også oppløftende. Barometerets makromål, inntektstrygghet, viser derfor at kun 5,2 prosent frykter å miste jobben, noe som gir støtte til boligprisutviklingen.

Boligmarkedsbarometeret

Faktaboks om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 12.-18. november. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned

Spørsmål 1:     Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer:    Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2:     Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer:    Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3:     I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer:    I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:
Q1 =    Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 =     Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 =    Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret =  (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (28,1-55,7+61,0) / 3 = 11,1

Vedlegg: Svarfordeling på delspørsmålene