Andelen som tror på boligprisoppgang øker fra 15 til 27 prosent

Koronaviruset og nedstengningen av norsk økonomi ga en brå nedgang i andelen som forventet stigende boligpriser det neste året. Allerede i mai er andelen som forventer stigende boligpriser på fremmarsj igjen. Andelen som tror på fallende boligpriser reduseres fra 41 til 26 prosent. Resterende respondenter forventer uendrede boligpriser eller har ingen formening.

Andelen som frykter å miste jobben faller fra elleve til syv prosent

Arbeidsmarkedet blir en nøkkelfaktor for utviklingen i boligmarkedet. Og interessant nok ser folkets forventninger ut til å være i strid med Norges Banks og SSBs prognoser om varig høyere arbeidsledighet. I mai var det syv prosent som fryktet å miste jobben, ned fra 11 prosent i april, mot et gjennomsnitt på seks prosent siste to år. Tiden vil vise om det er prognosemakerne eller folket som får rett.

Fem av ti forventer uendret eller lavere rente

Norges Bank reagerte resolutt etter at norsk økonomi ble nedstengt og styringsrenten ble kuttet fra 1,5 til 0 prosent. Fem av ti forventer nå uendret eller lavere boliglånsrente det neste året, mens fire av ti forventer en økning.

– Den store økningen i andelen som tror på stigende boligpriser må sees i sammenheng med forventninger til arbeidsmarkedet og rentebildet. Norges Bank forventer nullrente i hele prognoseperioden frem til 2024. Markedsledende boliglånsrente på 1,3 prosent medfører en månedlig rentekostnad på 2.500 kroner for et lån på tre millioner. Det blir det neppe noe boligkrakk med slike rammevilkår, avslutter Frengstad Bjerknes.

Boligmarkedsbarometeret

Kilde: Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og Opinion AS

Svarfordeling på delspørsmålene

Boligprisforventninger

Fakta om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 12. mai - 18. mai. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned

Spørsmål 1:   Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?

Alternativer:  Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2:   Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?

Alternativer:  Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3:   I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?

Alternativer:  I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 =   Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser

Q2 =   Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente

Q3 =   Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret =  (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (1,5-23,3+56,4) / 3 = 11,5