Forskriften ble onsdag kveld sendt på 48 timers høring og gir midlertidig unntak fra det lovbestemte kravet om fysisk oppmøte på årsmøter og generalforsamlinger.

Koronasituasjonen gjorde det tidlig klart at generalforsamlinger og møter ikke kunne holdes, og NBBL mottok mange henvendelser fra bekymrede boligbyggelag og boligselskaper. NBBL er takknemlige for at departementet er lydhøre for boligselskapenes og boligbyggelagenes behov i en vanskelig tid, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Forskriften åpner for behandling både elektronisk eller «på annen egnet måte», og gir anledning til å kommunisere elektronisk med eierne og medlemmene uten samtykke.

Håper på utvidet varighet

Forskriften er hjemlet i Kriseloven med tidsbegrenset varighet fram til 26. april 2020. NBBL håper at myndighetene kan forlenge forskriften og forskyve tidspunktet for når årsoppgjøret skal være godkjent og innsendt.

Vi er bekymret for at forskriften blir for kortvarig. Å varsle, innkalle, planlegge og avholde årsmøter og generalforsamlinger er en demokratisk prosess som tar tid. Mange boligselskaper har allerede utsatt eller avlyst planlagte møter, eller utsatt forberedelsene til disse møtene på grunn av Covid-19. Det er et stort behov for å forlenge hjemmelen til å avholde møtet på annen måte enn ved fysisk oppmøte, men også behov for å gi fristutsettelse for avholdelse av møtene og registrere regnskaper.

Har sendt inn forslag tidligere

NBBL sendte allerede i desember 2018 inn et forslag til KMD om teknologinøytral lovgivning for borettslag og sameier som skal tilrettelegge for økt bruk av elektronisk kommunikasjon. Covid-19 har aktualisert problemstillingen, med stadig strengere begrensninger for hvor mange personer som kan møtes samtidig.

Du kan lese NBBLs høringsuttalelse her og høringsforslaget her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---midlertidig-forskrift-om-unntak-fra-regler-om-fysisk-arsmote-og-generalforsamling-mv-i-eierseksjonssameier-borettslag-og-boligbyggelag/id2694777/?expand=horingsnotater