Stadig flere tror på stigende boligpriser det neste året

Andelen som tror på stigende boligpriser har økt fra 46 prosent i januar til 54 prosent i dag. Samtidig har andelen som tror på boligprisnedgang blitt redusert fra 12 til 6 prosent.

Boligmarkedsbarometeret er først og fremst et mål på temperaturen i boligmarkedet. Utviklingen de siste månedene indikerer at frykten for et bratt prisfall har avtatt og at markedet generelt er i fin balanse.

Renteoppgangen er kanskje ikke skrevet i stein allikevel?

Norges Bank prognoser tilsier to renteøkninger i løpet av 2019. Likevel har andelen som tror på renteoppgang falt fra 82 til 75 prosent. Det er i tråd med utviklingen internasjonalt hvor renteforventningene har falt.

- Stabil utvikling i norsk økonomi gjør at det er vanskelig å forklare stigende optimisme med endringer i fundamentale forhold. Derimot var gjennomgangstonen i høst at renteoppgang og høy boligbygging ville gi motvind inn i 2019.  Boligprisutviklingen får stor medieoppmerksomhet, og det kan ha preget folks forventninger. Støttet av solid utvikling i norsk økonomi er dette på linje med vår forventning om en moderat boligprisvekst også i 2019, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes.

Boligmarkedsbarometeret

Kilde: NBBL og Opinion AS

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 5-11. februar. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret =  (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (47,7-71,8+56,1) / 3 = 10,7

Vedlegg: Svarfordeling på delspørsmålene

Kilde: NBBL og Opinion AS