NBBLs siste boligmarkedsbarometer viser at nordmenns forventninger til boligmarkedet svekkes noe etter boligprisfall og renteøkning i september. Andelen som tror på stigende boligpriser neste 12 måneder reduseres fra 52 til 48 prosent.

48 prosent tror på stigende boligpriser

Svarene bærer preg av moderate forventninger til boligprisutviklingen det neste året da mer enn åtte av ti forventer uendrede eller litt høyere boligpriser. Kun to prosent forventer mye høyere boligpriser, mens 9,5 prosent forventer litt lavere boligpriser. Sentimentet i boligmarkedet fremstår som stabilt.

Seks av ti forventer økte rentekostnader

God utvikling i norsk økonomi har ført til at Norges Bank har økt renten fire ganger det siste året, senest i september. Det er dermed mange som får brev fra banken i disse dager om renteøkning. Seks av ti forventer økt boliglånsrente og oppgangen kommer ikke overraskende, men den bidrar til å dempe presset i markedet.

God fart i norsk økonomi

Sentralbanken har satt opp renten fordi det går bra i norsk økonomi. Det reflekteres i barometeret ved at kun 5,3 prosent er bekymret for å miste jobben. Vi har god sysselsettingsvekst, forbrukerne er optimister og økonomien vokser rett over trend. Uroen internasjonalt merkes fortsatt i liten grad. Utviklingen det siste året indikerer at norsk økonomi både behøvde og har tålt noe høyere rente. Sammen med høy boligbygging har det gitt oss godt balansert boligmarked, med moderat prisvekst. Barometeret indikerer at den utviklingen fortsetter også i 4. kvartal.

Boligmarkedsbarometeret

Kilde: NBBL og Opinion AS

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 08.-14. oktober. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret = (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (38,3-54,0+61,0) / 3 = 15,4

Vedlegg: Svarfordeling på delspørsmålene

Kilde: Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og Opinion AS