Økt optimisme etter fall siste halvår

Andelen som tror på stigende boligpriser har økt fra 41 prosent i desember til 46 prosent i januar. Samtidig faller andelen som tror på boligprisnedgang fra 17 til 12 prosent. Boligmarkedsbarometeret har stabilisert seg de siste månedene, og oppgangen i januar skyldes muligens at flere nå ser det finnes en motvekt i lav arbeidsledighet og tiltagende lønnsvekst.

- Faktorer som renteoppgang, høy boligbygging og lavere befolkningsvekst var ventet å gi motvind i boligmarkedet i 2018. Med fasiten i hånd ser vi imidlertid at etterspørselen i fjor var sterk nok til å ta imot en stor tilbudsside – og boligprisene økte 2,8 prosent gjennom året, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom NBBL.

Åtte av ti forventer økt boliglånsrente

Norges Bank prognoser tilsier to renteøkninger i løpet av 2019, og hele 81 prosent forventer høyere rente i løpet av året. Det er om lag uendret fra desember.

- Renteforventningene har imidlertid falt internasjonalt. Det kan potensielt ha betydelig påvirkning på renteutsiktene her hjemme og føre til bevegelser i boligmarkedsbarometeret i løpet av våren, tror Bjerknes.

Sterk økonomi trumfer motvind

Kun fire prosent av befolkningen er bekymret for å miste jobben. Det er litt færre enn i desember.

- Arbeidsmarkedet er særdeles viktig for utviklingen i boligmarkedet. I 2018 trumfet god utvikling i norsk økonomi den motvinden boligprisene møtte fra økt rente, høy boligbygging og lavere befolkningsvekst, sier Bjerknes.

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 8-14. januar. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret =  (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (34,3-80,0+60,5) / 3 = 4,9

Kilde: NBBL og Opinion AS