Ingen plan for å nå 10 TWh-mål

Stortinget har vedtatt mål om å redusere energibruk i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030. Så langt har ikke Regjeringen fulgt opp vedtaket, og de kommer heller ikke med tiltak i statsbudsjettet for 2019.

- Argumentasjonen har bl.a. vært at riving av gamle bygg er tiltak for energieffektivisering. Samtidig vet vi at boligblokker i borettslag og sameier nær sagt aldri rives. Dette gjør etter vår oppfatning både regjeringens tall og argumentasjon lite relevant, sa avd. dir. Tore Johannesen til komiteen.

På tross av Stortingets sterke anmodning om en plan for gjennomføring av 10 TWh-målet, sier regjeringen kun at de vil komme tilbake til saken «på egnet måte».

- NBBL finner dette lite tilfredsstillende og ber komiteen om å gjenta sitt krav om en konkret plan, og legge den fram for Stortinget første halvår 2019. Planen bør ha egne mål og tiltak for blokkbebyggelsen, sa Johannesen.

Enova må prioritere boligselskaper

Støtte til energitiltak gjennom «Enovatilskuddet» er i stor grad rettet mot den enkelte boligeier og lite til bebyggelse i borettslag og sameier. Disse faller utenfor tilskuddet og er henvist til øvrige ordninger som ofte utløses kun ved omfattende oppgradering.

En slik omfattende oppgradering viser seg å være urealistisk for de fleste boligselskap. NBBLs gjennomgang av Enovas støtte de siste 12 mnd, viser at kun 16 borettslag er gitt støtte på totalt ca. 5 millioner kroner (gjennom andre programmer enn Enovatilskuddet).

- NBBL har beregnet potensialet for energisparing i eksisterende blokkbebyggelse til rundt 1,5 TWh. For å utløse dette innen 2030 må det både lanseres sterkere økonomiske stimulanser, og virkemidlene må være mer målrettet mot borettslag og sameier, forklarte Johannesen komiteen.

Lading av biler i boligblokker

Målet om at alle nye biler skal være nullutslippskjøretøy i 2025 må følges opp med en storstilt utbygging av ladeinfrastruktur. Blokker har utfordringer som ikke eneboliger har, og trenger derfor egne virkemidler.

- Budsjettforslaget innebærer styrking av Enova beregnet på å redusere utslipp. Deler av disse midlene bør øremerkes etableringen av en landsdekkende støtteordning til etablering av ladeinfrastruktur i borettslag og sameier, argumenterte Johannesen for til slutt.