NBBLs boligmarkedsbarometer ble samlet inn mellom 10. og 15 mars. Andelen som tror på stigende boligpriser faller kraftig fra 58 prosent i februar til 34 prosent denne måneden. Ikke uventet viser detaljene at fallet tiltok betydelig etter 12. mars, og samme dag som skolene stengte forventet kun 25 prosent av respondentene boligprisoppgang. Mot slutten av uken forventet så mange som en av tre boligprisfall.

– Temperaturen i boligmarkedet har dermed snudd 180 grader, ikke overraskende sett i lys av de utviklingen de siste ukene, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

I løpet av noen få dager etter nedstengingen av norsk økonomi økte den registrerte arbeidsledigheten fra 2,2 til 5,3 prosent. I barometeret økte andelen som fryktet for å miste jobben det neste året fra fire til elleve prosent i løpet av uke 11, og dette er sannsynligvis bare begynnelsen.

Rentekutt driver barometeret opp

Norges Bank har i løpet av to ekstraordinære rentemøter nå kuttet renten fra 1,5 til 0,25 prosent. Husholdningene har gjort en u-sving i sine renteforventninger, som isolert sett vil stimulere boligmarkedet. Fra å forvente økt rente tror nå 41 prosent på lavere renter, mens kun 21 prosent tror på økt boliglånsrente.

– Store endringer i renteforventningene gir den litt absurde effekten at NBBLs boligmarkedsbarometeret som helhet stiger i mars. Dette har vi liten tro på og rentekuttene er dessverre ikke tilstrekkelig til å forhindre en nedtur, også i boligmarkedet, sier Bjerknes.

Usikkerhet rundt utviklingen

Selv kraftige finanspolitiske stimulanser vil ikke være nok til å demme opp for de negative konsekvensene av nedstengingen av økonomien, global resesjon, oljepriskrakk, finansmarkedsuro, en kronekurs i fritt fall og generelt økt usikkerhet rundt videre forløp av koronaviruset.

– De økonomiske konsekvensene for næringsliv og husholdninger er enorme, men det viktigste nå er at vi klarer å begrense smittespredningen. Omfanget og lengden av en uunngåelig resesjon avhenger nå i stor grad av størrelsen og innretningen på regjeringens krisepakker, sier Bjerknes.

Svarfordeling på delspørsmålene:

Faktaboks om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 10.-15. mars. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned

Spørsmål 1:   Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?

Alternativer:  Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2:   Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?

Alternativer:  Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3:   I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?

Alternativer:  I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 =   Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser

Q2 =   Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente

Q3 =   Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret =  (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (13,5-20,6+56,0) / 3 = 30