Troen på stigende boligpriser dempes

Andelen som tror på stigende boligpriser har falt fra 62 prosent siden toppen i juni til 42 prosent i dag. Brorparten av fallet har kommet den siste måneden. Siden forrige måling har andelen som tror på boligprisfall økt fra åtte til 14 prosent. Befolkningen er fortsatt litt mer optimistiske på Østlandet, men optimismen svekkes i hele landet.

Renteoppgangen biter

I september økte Norges Bank styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent. Renteoppgangen er tydelig kommunisert og hele 86 prosent forventer økte rentekostnader det kommende året. Dette legger antageligvis en demper på boligprisforventningene.

Tro på norsk økonomi

Positiv utvikling i norsk økonomi fører til optimisme i arbeidsmarkedet. Kun fem prosent er noe eller svært bekymret for å miste jobben det neste året, en nedgang på ett prosentpoeng. Sterkt arbeidsmarked og økt lønnsvekst fungerer som en motvekt mot renteoppgangen.

Dette kommer frem NBBLs boligmarkedsbarometer. Barometeret måler stemningen i boligmarkedet og baserer seg på befolkningens forventninger til boligprisene, rentenivået og arbeidsmarkedet.

Fakta om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 9-15 oktober. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret = (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (30,2-83,4+55,9) / 3 = 0,9