53 prosent tror på stigende boligpriser

Andelen som tror på stigende boligpriser har falt fra 58 til 53 prosent den siste måneden. Det er fortsatt få som tror på boligprisfall, men andelen har økt fra seks til ni prosent. Regionalt er optimismen fortsatt noe høyere på Østlandet, men forskjellene til resten av landet har blitt mindre.

Åtte av ti forventer økt boliglånsrente

20. september økte Norges Bank styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent. Sjelden har vi opplevd en tydeligere kommunisert og forhåndsannonsert renteoppgang. Dette reflekteres i Boligmarkedsbarometeret hvor hele 83 prosent forventer høyere rente. Det er imidlertid noen «djevler i detaljene». Mens 94 prosent av de over 50 år forventer høyere rente, er andelen «kun» 64 prosent blant de mellom 20-30 år. Yngre låntagerne har gjennomgående høyere gjeldsgrad og er mer utsatt for økt rente.

Optimisme i arbeidsmarkedet

Positiv utvikling i norsk økonomi fører til optimisme i arbeidsmarkedet. Kun seks prosent er noe eller veldig bekymret for å miste jobben det neste året. Det vil fungere som en motvekt mot renteoppgangen. Boligmarkedsbarometeret ligger dermed fortsatt i positivt territorium. 
Dette kommer frem i den femte publiseringen av NBBLs boligmarkedsbarometer. Barometeret måler stemningen i boligmarkedet og baserer seg på befolkningens forventninger til boligprisene, rentenivået og arbeidsmarkedet.

Fakta om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 11.09-17.095. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned

Spørsmål 1:     Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer:    Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2:     Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer:    Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3:     I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer:    I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 =    Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 =     Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 =    Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret =  (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (44,2-81,7+58,0) / 3 = 6,8