Kommunen spiller en avgjørende rolle i å sikre innbyggernes boligbehov. Forhold som saksbehandlingstid, gebyrer, boligreserver og boligpriser har betydning for kommunens evne til å bygge og tilrettelegge for nok boliger. Men hvorfor lykkes noen kommuner bedre enn andre, og hvordan kan vi stimulere til økt boligbygging?

Det utforsker vi gjennom NBBLs Boligvennlighetskåring – en ny, landsomfattende undersøkelse som rangerer 119 kommuner etter deres prestasjoner innen boligbygging og tilrettelegging. Den er beskrevet i detalj i en egen rapport som kan lastes ned her.

Sjekk din egen kommune

I tillegg til rapporten er det utviklet en nettbasert presentasjon. Der kan man se rangeringen av norske kommuner etter flere ulike mål på boligvennlighet: en hovedindeks som kan deles i to temaindekser som igjen kan splittes opp i til sammen 16 indikatorer.

Lenke til nettløsningen finner du her.

Bruk vår veiledning i hvordan man benytter nettløsningen.