Fra november til desember faller andelen som tror på stigende boligpriser fra 47 til 41 prosent. Andel som forventer boligprisfall øker fra 13 til 16 prosent. Samtidig er forventningen om stigende rente stabil hos om lag 83 prosent av befolkningene. Til sist er det kun seks prosent av befolkningen som er bekymret for å miste jobben. Høy grad av jobbtrygghet er en forutsetning for et velfungerende boligmarked.

Utsikter for 2019

I juni forventet 62 prosent av befolkningen høyere boligpriser kommende 12 måneder, ved årsslutt har andelen altså falt til 41 prosent.

- Vi kan bare spekulere i hvorfor optimismen i husholdningene dempes. Men det er nærliggende å se det i sammenheng med renteoppgangen, samt at avtagende befolkningsvekst og høy boligbygging skaper en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier NBBLs sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes.

Det er også tegn til økt usikkerhet i internasjonal økonomi. Svekkes konjunkturene, samtidig som renten er på vei opp, kan det smitte over på boligmarkedet. God utvikling i norsk økonomi og utsikter til økt lønnsvekst/kjøpekraft trekker i motsatt retning. Vi forventer at det trumfer høyt boligtilbud og stigende rente.

- I NBBLs hovedscenario tror vi derfor på fire prosent prisvekst i løpet av 2019. Risikoen for at vi tar feil er imidlertid større enn vanlig, uroen i internasjonal økonomi er noe vi følger særlig tett, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 13-19 november. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret =  (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (34,0-81,0+55,0) / 3 = 2,6