Statsbudsjettet er for optimistisk når det gjelder anslag om boliginvesteringer i ’23 og ’24. Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) ser for seg et fall i boliginvesteringene på 1,9 prosent i ’23 og 2,6 prosent i ’24. Det varsles om at tusentalls boliger utsettes.

Krever mer til ENØK

NBBL prioriterer fire stortingskomitéer som frem til jul diskuterer statsbudsjettet, energi- og miljøkomiteen, kommunal- og forvaltningskomiteen, helse – og omsorgskomiteen og finanskomiteen.

– Stortinget må rette opp uforståelige, dramatiske kutt som vil føre til at regjeringen ikke oppnår egne boligpolitiske mål. Det blir ikke mer energioppgradering av borettslag og sameier med mindre stortinget legger et hundre-talls millioner kroner til ENØK, slik at borettslag og sameier kan søke om investeringsstøtte til svært fornuftige tiltak, understreker Fredriksen.

Kutt, kutt, kutt

NBBL er sterkt kritiske til at regjeringen foreslår kutt i viktige tilskudd i kommunaldepartementets budsjett:

  • Regjeringen fjerner tilskudd til heis. I stedet for avvikling av tilskudd til heis bør det heller være en større satsing på heis framover.
  • Regjeringen fjerner i statsbudsjettet tilskudd til tilstandsvurdering. Tilskuddet er viktig for å bidra til oppgradering av eksisterende boliger til beste for eldre og for å sikre nødvendig energieffektivisering i eksisterende bygg.
  • Regjeringen forslår i statsbudsjettet å fjerne tilskuddet til utleieboliger. Dette tilskuddet er svært viktig for at det blir bygget utleieboliger med god kvalitet for vanskeligstilte - uten mulighet til å skaffe seg en egen bolig.

Betydelig reduksjon til sykehjem og omsorgsboliger

I tillegg til at boligtilskuddene avvikles, foreslår også regjeringen en betydelig reduksjon i bevilgningen til sykehjem og omsorgsboliger på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Bevilgningen forvaltes av Husbanken, og bidrar til å løse boligutfordringer for grupper som ikke selv kan skaffe seg egnet bolig –som eldre med omsorgsbehov og psykisk utviklingshemmede.

– NBBL står på overfor regjeringen og Stortinget slik at vi skal bidra best mulig til beste for borettslag, sameier og boligbyggelagene, sier Fredriksen.