Først må vi understreke at NBBL ikke er spesialister på helserett og smittevernreglene. Vi har derfor spurt Helsedirektoratet om generalforsamling og årsmøte anses som et «arrangement» etter reglene i covid-19 forskriften. Helsedirektoratet svarer bekreftende på dette, og sier følgende:

«Det følger av covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav c at "seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet" skal anses som arrangementer når de skjer på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Et årsmøte eller en generalforsamling i et boligselskap, borettslag eller lignende vil etter Helsedirektoratets vurdering anses som "seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster". Disse møtene skal derfor anses som arrangementer.

Det innebærer at det er lov å avholde fysiske årsmøter/generalforsamlinger, såfremt reglene for arrangementer i covid-19-forskriften §§ 13-13d følges. Det kan være fattet strengere regler lokalt i kommunen, som i så fall vil gå foran de nasjonale reglene i covid-19-forskriften.

Deltakelse på et årsmøte, en generalforsamling og lignende anses i all hovedsak å ikke inngå i det ordinære arbeidet eller som del av utdanningen til beboerne/andelseierne i boligsameier, borettslag og lignende. Unntaket i § 13 første ledd bokstav c som presiserer at "møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet" likevel ikke skal anses som arrangementer, gjelder derfor ikke for årsmøter, generalforsamlinger og lignende. Dette gjelder også når et slik møte avholdes i lokaler tilknyttet eksempelvis et hotell. Reglene for arrangementer må følges dersom slike møter skal avholdes fysisk.»

Møtene må derfor følge reglene for arrangementer i forskriftens øvrige regler.

Dersom man er usikker på hvilke smittevernregler som gjelder lokalt, eller om man oppfyller kravene, bør man kontakte lokale smittevernmyndigheter for å få bistand og svar. Reglene er i stadig endring, og det er til dels store variasjoner avhengig av hvor i landet du befinner deg.

Du kan også finne informasjon om dette på nettsidene til Helsedirektoratet og FHI.