I Skellefteå i Nord-Sverige åpnet en batterifabrikk i 2021. Erfaringen der er at det var gjort en altfor dårlig jobb i forkant på boligsiden. Resultatet var ekstreme leiepriser, og store vanskeligheter med å finne boliger til folk.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik hadde invitert NBBL, boligbyggelagsledere, samt representanter fra kommuneledelsen i aktuelle kommuner til et møte om tema.

Boligbygging og industriutbygging henger sammen

– Det er ikke første gang boligbyggelagene står for boligbyggingen på industristeder. Vi har mange eksempler - helt siden etterkrigstiden, på at boligbyggelagene har bygd vellykkede arbeiderboliger og gode lokalsamfunn. Hele fundamentet til boligsamvirket fra 1946 var akkurat det, sa Bård Folke Fredriksen, adm. dir. i NBBL ved starten på møtet.

Vekstsjokk og statlige innsigelser

– Rana kommune står overfor et vekstsjokk. Det forventes ca. 3 000 nye arbeidere, og et behov for ca. 2 000 nye boliger. Med dagens byggetakt vil det ta 25 år å bygge disse boligene. Rana ønsker å bli frikommune innen internasjonal barnehage og skole. Innen boligbygging ønsker man nye modeller og rammebetingelser knyttet til dette. Det må legges vekt på leie og leie-til-eie. Alt dette er viktig for å rekruttere arbeidskraft, sa Geir Waage, ordfører Rana.

Det er helt avgjørende for industrietableringen at ny arbeidskraft kan tilbys et godt sted å bo – og ikke minst så attraktivt at de har lyst til å bli boende.

– Vi har allerede fått 54 innsigelser på våre planer fra statlige virksomheter som direkte motsier hverandre. Også Narvik ønsker å bli frikommune som vil gi større kommunalt selvstyre til å håndtere innsigelser og andre krav fra sektormyndigheter som i dag er regulert i et utallig antall paragrafer i plan- og bygningsloven i tillegg til egne sektorlover. Husbanken bør ha en sentral rolle rådgivning og målrettede lån og tilskudd, sa Lars Skjønnås, rådmann i Narvik.

Boligene burde vært ferdige før ansatte kommer

Det er vanskelig å få boligutviklingen finansiert og etablert før noen kjøper boligene. Det er derfor et stort behov for å få en risikoavlastning i forkant. Dessverre viser erfaringer fra stedene med industriplaner i Norge nå, at boligprisene allerede har begynt å øke. Det er behov for tiltak – raskt, var meldingen fra boligbyggelagsledere og ordførerne i Rana og Narvik. Representanter fra Arendal, Orkland og Mosjøen deltok også i møtet.

– Det er viktig å ta tak i det som forhindrer framdriften i boligbyggingen. Vi må identifiseres barrierene i de ulike kommunene, og så se hva regjeringen kan bidra med og være med på av løsninger, oppsummerte «boligminister» Gjelsvik.