Gode boliger for eldre står høyt på dagsorden for NBBL. I vårt boligpolitiske program er det viktig at det bygges nye, egnede boliger for gruppen, og ikke minst må eksisterende boliger oppgraderes.

Boligbehovene våre endres når vi blir eldre

Det er først og fremst boligens kvaliteter, utforming og beliggenhet som er av betydning for at eldre kan bo trygt og godt i eget hjem. Når boligene er på plass, må omsorg, service og teknologi legges til rette for å støtte den enkelte. For svært mange kan dette bidra til å utsette behovet for institusjon.

Ikke alle har mulighet til å tilpasse egen bosituasjon

En god, lettstelt og trygg bolig – med mulighet for sosial kontakt med andre, er et godt utgangspunkt for et godt liv. Mange både kan og gjør tilpasninger i egen bosituasjon, men ikke mange nok. De som kan, må motiveres til dette på en hensiktsmessig måte – blant annet med et godt tilbud av egnede boliger. Men et betydelig antall – spesielt beboere i eldre borettslagsboliger, har ikke den muligheten. Nettopp i denne bebyggelsen er det en overvekt av eldre. Oppgradering må gjøres av borettslaget, og det kan være krevende å gjennomføre. Ikke alle beboere i eldre borettslag har råd til å flytte. Eldre borettslagsboliger er ofte de rimeligste boligene, og med beboere med lav inntekt.

NBBL mener:

Det er viktig at det lages en politikk for oppgradering i den eldre blokkbebyggelsen så den tilpasses eldre og andre med funksjonsnedsettelser.

Husbanken må tilføres gode virkemidler som kan motivere borettslagene til å oppgradere den eldre blokkbebyggelsen til framtidens gode boliger – godt egnet for alle.

Økt bruk av velferdsteknologi vil gjøre flere eksisterende boliger tryggere, mer lettstelte og bedre egnet som eldreboliger.

Det må satses på møteplasser og service både i nye borettslag og boområder - og ikke minst i de eksisterende.

NBBLs forslag til stortingsmeldingen:

Så langt har NBBL deltatt på to innspillsmøter, og vi har også lagt fram vår eldreboligpolitikk for statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Les NBBLs innspill til Bo-trygt-hjemme-reformen her.