Administrerende direktør Jan Hjelle startet sitt arbeid i Husbanken etter sommeren i år. Han har bakgrunn fra Kommunal- og distriktsdepartementet der han ledet avdeling for IT og forvaltningspolitikk, i tillegg til at han har erfaring fra fylkeskommunalt og flere departementer. NBBL møtte han i det årlige kontaktmøtet med Husbanken. Hovedmålsetningen med møtet var å drøfte utfordringer i boligmarkedet av felles interesse.

Husbankens prioriterte oppgaver nå er å bistå kommunene i å skaffe boliger til et rekordstort antall flyktninger fra Ukraina, flere husstander med økonomiske problemer som kontakter kommunene med behov for hjelp til å skaffe bolig og lav boligbygging. Av årets låneramme Husbanken disponerer er det aller meste allerede disponert.

NBBL ønsket å diskutere hvordan flere unge kan få mulighet til eie egen bolig – kanskje ved en utvidet startlånsordning, muligheten for at Husbanken kan styrkes for å få bygget flere boliger til eldre og andre grupper som ikke uten videre får løst sitt boligbehov i det ordinære markedet og ikke minst ønsket vi å drøfte finansiering av oppgradering av eldre blokkbebyggelse som mangler heis og ellers har store moderniseringsbehov.  I tillegg mener NBBL Husbankens tilbakebetalingsvilkår som avdragstid og avdragsfrihet bør være mer fleksibel enn den er i dag.