Se presentasjon fra Arbeidstilsynets webinar 01.12.20 om endringene i byggherreforskriften her.

Byggherreforskriften er et verktøy for å oppnå bedre sikkerhet og seriøsitet i bransjen. Det stilles generelt skjerpede krav til byggherren i den nye byggherreforskriften som trer i kraft fra nyttår. Målet med endringene er å gjøre kravene til byggherren enda tydeligere gjennom presiseringer i forskriftsteksten. Arbeidstilsynet vil utarbeide oppdaterte kommentarer til forskriften.

Byggeier har krav på dokumentasjon

I høringsrunden stilte NBBL seg særlig positiv til forslaget om å innta et nytt §12 andre ledd om at byggherren må overlevere dokumentasjon som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Bestemmelsen som nå blir gjeldende fra nyttår innebærer at byggeier vil få hånd om sentral dokumentasjon som er viktig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling; «Byggherren skal sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter at brukstillatelse er gitt».

Vedlikeholdsarbeid unntatt

I den nye forskriften blir det tydeligere definert når vedlikeholdsarbeid unntas fra forskriften. Det heter at vedlikeholdsarbeid som er «rutinemessig eller mindre omfattende» ikke omfattes av forskriften. Arbeidstilsynet skriver i sitt høringsbrev at man må se hen til «arbeidets art, størrelse, kompleksitet og hvor ofte arbeidet utføres», ved denne vurderingen.

Krav til utarbeidelse av planer med tiltak – fremme dialog og samhandling mv

Byggherrens plikt til kartlegging, risikovurdering og utarbeidelse av planer med tiltak for å redusere risiko er tydeliggjort i den nye forskriften.

Byggherren skal legge til rette og sørge for at det er en reell dialog mellom byggherren, de prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeid. Det fremgår at byggherren gjennom hele prosessen skal «sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter …» for å ivareta hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Forskriftsendringen medfører at også prosjekterende og entreprenørene aktivt må delta. Hensikten er at de involverte skal kunne lære av hverandre.

Det skal videre settes av nok tid til prosjektering og utførelse av forskjellige arbeidsoperasjoner, og byggherren skal dokumentere grunnlaget for de vurderingene som er gjort. Dokumentasjonskravet vil gjøre det enklere å vurdere eventuelle avvik fra opprinnelig tidsplan. Dette vil bidra til at en mer forsvarlig planlegging av byggetid både for byggherre og arbeidsgiver.

Det er tydeligere hva byggherren skal innarbeide i tilbudsgrunnlaget. Før skulle risikoforhold beskrives, nå må byggherren også ta med foreløpige planer for hvordan risiko skal reduseres. Hensikten er blant annet at entreprenørene skal kunne legge inn kostnader til nødvendige risikoreduserende tiltak i tilbudet.

Byggherren kan (og til tider bør) ha skriftlig avtale med en juridisk eller fysisk person som på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte plikter i forskriften. Standardkontraktene i NS 8440 a og b er under revidering.

Forhåndsmelding ved anleggsarbeider ut over 15 dager eller overstiger 250 dagsverk

Elektronisk forhåndsmelding skal sendes for alle bygge- eller anleggsarbeider som varer utover 15 virkedager eller der den forventede arbeidsmengden overstiger 250 dagsverk. I dag er kravet 30 virkedager og 500 dagsverk.

Den nye forskriften finner du her.

Har du spørsmål knyttet til den nye Byggherreforskriften kan du kontakte advokat Laila Marie Bendiksen – lmb@nbbl.no.

Mer informasjon:
Her kan du lese en tidligere NBBL-sak om byggherreforskriften.
Arbeidstilsynets webinar fra 1. desember 2020 er tilgjengelig her.