Hele 6 av 10 nordmenn forventer fortsatt økt boliglånsrente, i kontrast til at stadig flere økonomer nedjusterer renteprognosene for det kommende året.

 – Kun tre prosent tror på rentenedgang. Folkets forventninger ser dermed ut til å være på kollisjonskurs med mange økonomer som tror at rentetoppen er nådd. I NBBL forventer vi at renten forblir uendret i desember, men mener at det vil være fornuftig av Norges Bank å fortsatt holde muligheten åpen for renteøkning i mars, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Troen på økte boligpriser stiger igjen

Andelen som tror på stigende boligpriser øker fra 44 prosent november til 46 prosent i desember, og bryter dermed en seks måneders fallende trend. Boligprisforventningen avslutter dermed 2019 litt under det historisk gjennomsnittet på 51 prosent. Nivået tilsier dermed at den moderate boligprisutviklingen fortsetter inn i 2020.

Seks prosent oppgir at de er bekymret for egen jobbsituasjonen det neste året. Det er en liten oppgang fra tidligere, men vitner fortsatt om ok utvikling i norsk økonomi. Vi ser imidlertid tegn til veksten dempes på andre områder. Lavere vekst i norsk økonomi, årets renteoppgang og høy boligbygging vil dempe boligprisveksten neste år. NBBLs forventer derfor at boligprisene vil holde seg nær dagens nivå gjennom hele 2020.

Boligmarkedsbarometeret

Kilde: NBBL og Opinion AS

Faktaboks om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 12.-18. november. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret = (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (28,1-55,7+61,0) / 3 = 11,1