Nå tror kun 15 prosent på stigende boligpriser

Det har vært en brå nedgang i andelen som tror på stigende boligpriser. Tilbake i februar lå andelen som trodde på stigende boligpriser det neste året på hele 58 prosent. I april har andelen falt helt ned til 15 prosent. Samtidig forventer hele 41 prosent fallende boligpriser. Det er første gang i barometerets relativt korte historie at andelen «pessimister» overstiger «optimistene». Nedgangen er bredt basert over hele landet og gjelder alle regioner.

– Utviklingen i boligmarkedet avgjøres nå i stor grad av hvor godt vi lykkes med å bekjempe viruset. Heldigvis gir utviklingen så langt grunnlag for en viss optimisme, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Lave renter demper nedturen

Norges Bank reagerte raskt og kuttet styringsrenten fra 1,5 til 0,25 prosent i forrige måned, noe som bidrar til å dempe fallet. Den bratteste resesjonen i manns minne både her hjemme og globalt kan tale for at renten blir liggende nær null i lang tid. Husholdningenes renteforventninger er nokså symmetrisk fordelt rundt dagens rentenivå. 34 prosent tror på renteoppgang, mens 28 prosent tror på rentenedgang, resterende forventer uendret rente eller svarer at de ikke vet.

Bekymringer i arbeidsmarkedet

Andelen som er bekymret for å miste jobben det neste året øker fra syv til elleve prosent. Med tanke på at det var mer enn 400.000 arbeidssøkere registrert hos NAV ved utgangen av mars, hvorav 9 av 10 oppga permittering som årsak, kan den relativt moderate oppgangen indikere at mange forventer å komme raskt tilbake i jobb.

Boligmarkedsbarometeret

Vedlegg: Svarfordeling på delspørsmålene

Fakta om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 31. mars - 5. april. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned

Spørsmål 1:   Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?

Alternativer:  Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2:   Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?

Alternativer:  Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3:   I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?

Alternativer:  I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 =   Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser

Q2 =   Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente

Q3 =   Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret =  (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (-25,6-5,9+49,2) / 3 = 5,9