Det er opplest og vedtatt at vi i stadig større grad skal kjøre elektrisk. Samtidig fjerner bykommuner flere og flere parkeringsplasser langs veiene – ikke bare i bysentra, men også i forstadsområder og drabantbyer. Dette gjøres ikke minst for å gi plass til flere sykkelfelt. Det er sikkert mange som også synes det er både mer trivelig og framkommelig med færre biler stående langs trange veier, ikke minst i boområder som i sin tid ble planlagt for langt færre biler enn vi har i dag.

Fast privat plass er helt avgjørende

Men storstilt fjerning av gateparkeringsplasser er ikke på parti med ønsket om full satsing på el-kjøretøy. For nå er ikke bare en parkeringsplass et sted å sette fra seg bilen, men helst også et sted å lade batteriene til neste tur. Men forskjellen på å ha en fast plass å lade elbilen versus å skulle jakte på en tidsavgrenset ladeplass av en eller annen karakter, er rett og slett fundamental. Jeg snakker av egen erfaring. For å sette det helt tydelig på spissen: Får ikke de aller fleste tilgang på en fast parkerings- og ladeplass, stopper elbilbølgen opp! Ikke i enebolig-Norge, der egen ladeplass er lett å etablere. I blokkområder, derimot, står man overfor adskillig større utfordringer.

Men finnes det ikke garasjeanlegg i blokkområder? Jo, til en brøkdel av de som ønsker å ha bil. Dette er realiteten i svært mange konsentrerte boligområder med stor andel boligblokker. I en nokså ny undersøkelse om barnefamilier som flytter ut av Oslo, sier syv av ti at det er viktig å kunne parkere på egen plass i nærheten av boligen. For de som har elbil er sikkert tallet nærmere ti av ti.

Stort opprustingspotensiale

Så hvordan får vi til at langt flere får mulighet til å parkere og lade i kort gangavstand fra blokka eller rekkehuset der de bor? Jeg ser bare ett realistisk hovedgrep, og dette må tas på bred front: En radikal opprusting og effektivisering av de garasjeanleggene som allerede er bygget i byer og tettsteder.

Potensialet for å øke antall plasser med beskjeden utvidelse av utbygd grunnareal er stort. De fleste av disse anleggene består av enkle trekonstruksjoner rett på bakken, og svært mange av dem er i dårlig forfatning og bør rives og erstattes av (delvis nedgravde) to-etasjers konstruksjoner som kan romme langt flere biler. Dette vil utvilsomt gjøre plassene vesentlig dyrere enn i dag, men elbileiere vil trolig i stort monn være villig til å betale en del for å få sin private ladeplass. Og dessuten: Bildelingsordninger vil også få langt større omfang i tida framover, og en god del av garasjeplassene bør settes av til denne formen for privatbilisme.

Dette må bli politikk

Så da er det vel bare å vente på at garasjeeierne hiver seg rundt og rigger opp flere plasser? Nei, så enkelt er det dessverre ikke. For hvem eier dagens plasser? Noen er eid direkte av borettslaget/ sameiet, mens andre er eid gjennom egne garasjelag ved siden av boligselskapene. Her kan motivasjonen for å sette i gang med omfattende fornyelse av anleggene være nokså begrenset. De vil ofte være «seg selv nok» og godt fornøyd med dagens tilstand, og nøye seg med å legge til rette for at dagens eiere kan få ladeboks – hvis det er ønskelig.

Men verden og landet trenger flere private ladeplasser for å kunne fortsette en utvikling i retning utslippsfrie biler. Og det norske kraftnettet trenger elbileiere som ikke belaster kraftnettet på tider av døgnet der kraftetterspørselen er høy. Og norske lokalsamfunn trenger å redusere bilparkeringen langs våre veier for å slippe til syklister og utrykningskjøretøy.

Det foreligger altså bøttevis av samfunnsmessige hensyn som nærmest krever at en garasjerevolusjon kommer i gang. Problematikken må derfor løftes opp på det politiske plan. Der kan for eksempel Enova kobles inn som økonomisk stimulator fra statens side og kommunene kan være behjelpelig med planer og gjennomføring uten å ta seg betalt for det – gjerne gjennom nye «plankontorer for garasjeopprusting»!

Jeg værer godt en innvending som sikkert en og annen leser måtte ha: Enda et hensyn og problemområde som roper på offentlig støtte og hjelp! Ja, dessverre – jeg kan ikke se at det blir nok trøkk i en helt nødvendig garasjerevolusjon uten at også offentlige hærførere er med. Og jeg forundres over at dette temaet ikke allerede har fått en klar plass i elbil- og klimadebatten? Eller er det andre som ser helt andre løsninger her? Da har jeg ikke noe behov for høre fra «bilhatere». Bilen er kommet for bli, og vil levere velferd og frihet til det norske folk i lang tid framover. Så utfordringen er hvordan vi skal få til dette på en mest mulig utslippsfri måte. Basta.